Zapisz się
do newslettera
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice

"PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE KRZYŻANOWICE" To unijny projekt, który zapewnił dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt zapewnił również dostęp do Internetu dla dzieci samotnie wychowujących dzieci oraz uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce. Działania projektu obejmowały zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na terenie gminy Krzyżanowice, w oparciu o którą zrealizowany zostanie dostęp do sieci Internet dla wybranej w dordze rekrutacji grupy 250 indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy i 30 jednostek podległych Urzędowi Gminy w Krzyżanowicach. Sieć zostanie zaprojektowana w strukturze hybrydowej, składającej się z trzech podstawowych poziomów: sieci światłowodowej, sieci radiowej i sieci mieszanej (światłowody+radio). DZIĘKI UNIJNEMU WSPARCIU: - 250 gospodarstw domowych (łącznie ok. 800 osób) i 30 jednostek podległych gminie uzyskają bezpłatny dostęp do Internetu oraz sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu, - 250 gospodarstw domowych uzyskało możliwość zdobycia nowych umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania narzędzi społeczeństwa informacyjnego dzięki 600 godzin szkoleń; przewiduje się po 30 godzin szkoleń na 1 grupę, - 250 osób uzyskało wiedzę z zakresu eksploatacji i konserwacji sprzętu IT, w tym reakcji na awarie infrastruktury dostępowej i oprogramowania. CEL OGÓLNY PROJEKTU Zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnych do korzystania z niego dla 800 mieszkańców Gminy Krzyżanowice ZGODNOŚĆ Z PROGRAMEM POIG 2007-2013,PRIORYTETEM VIII, DZIAŁANIEM 8.3: Projekt przyczynia się do realizacji celu głównego POIG "Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa", Celu priorytetu VIII "stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie" i celu głównego Działania 8.3: "zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności". Projekt spełnia kryterium formalne tj. dzięki realizacji projektu 200 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu. Wartość Projektu: 7 739 252,97 zł pln Wartość dofinansowania: 7 739 252,97 zł pln   Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki". Więcej »

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Przegląd Kolęd 2018
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij