Zapisz się
do newslettera

Formy pomocy

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice jest jedyną instytucją uprawnioną do wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych na terenie gminy Krzyżanowice. Główne formy pomocy świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:

W zakresie zasiłków pieniężnych i pomocy w naturze:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • zasiłek specjalny celowy,
 • świadczenia rodzinne, w tym:
  • zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
 • sprawienie pogrzebu,
 • pomoc pieniężną dla kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z Państwowego Funduszu Kombatantów.


W zakresie innych form pomocy:

 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • kompletowanie dokumentacji potrzebnej przy umieszczaniu osób w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizowanie zimowisk i kolonii,
 • organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci, osób starszych, bezdomnych i samotnych,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2010/2011


Nowe wysokości świadczeń rodzinnych wynoszą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny:
  • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 68,00 zł,
  • na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 91,00 zł,
  • na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 98,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności - 80,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 60,00 zł,
  • na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat - 80,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł na dziecko,
 •  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej - 90,00 zł,
  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej - 50,00 zł,
 • zasiłek pielęgnacyjny - 153,00 zł miesięcznie.


Kryterium uprawniające do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego, wynosi:

 • na jedną osobę w rodzinie - 504,00 zł,
 • w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - 583,00 zł.


Dokumenty potrzebne przy składaniu po raz pierwszy wniosku o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy:

 1. dowód osobisty wnioskodawcy,
 2. wniosek wypełniony na przepisowym druku,
 3. akty urodzenia dzieci,
 4. zaświadczenia Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach małżonków z roku poprzedzajacego okres zasiłkowy (obecnie potrzebne jest zaświadczenie z 2009 r.) 
 5. nakaz płatniczy z Urzędu Gminy (dot. podatku) za rok 2009,
 6. numer konta bankowego wnioskodawcy,
 7. zaświadczenie szkoły w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia
 8. zaświadczenie o dochodach za 2009 r. na przepisowych drukach (ważne dla osób, które mają/miały gospodarstwo rolne w 2009 r., posiadały fundusz alimentacyjny, zasądzone alimenty, otrzymały stypendia szkolne, pracowały za granicą lub prowadzą działalność opodatkowaną na zasadzie ryczałtu, karty podatkowej) - druk w OPS,
 9. w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2009 r. - dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca) - jeśli nie zostało wcześniej zgłoszone.
  Zgodnie z art. 25 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmianmających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, osoba obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia  o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.
 10. w przypadku utraty dochodu: dokument potwierdzający datę jego utraty, np.świadectwo pracy, decyzja o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium stażowego itp. oraz wysokość dochodu utraconego (np. PIT-11, 8, 40 z zakładu pracy/ZUS/PUP, kopia PIT-36, 37)


W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć:

 1. zaświadczenie zakładu pracy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 2. zaświadczenie zakładu pracy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 3. zaświadczenie ZUS stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.


Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć:

 1. kopię dowodu osobistego,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 3. numer konta bankowego.

Zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł przysługuje również osobom, które ukończyły 75. rok życia, nieposiadajacym orzeczenia o stopniu niepełnosprawnosci pod warunkiem, ż enei są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS-u.

Do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne należy dołączyć:

 1. kopię dowodu osobistego,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobyw związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego  leczeniam rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą sieorzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. numer konta bankowego.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 1.  matce lub ojcu
 2. innym osobom, na których zgodnie z przepisami (Kodeks rodzinny i opiekuńczy) ciąży obowiązek alimentacyjny
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ("Becikowe")

 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000zł na jednego dziecka.
 2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – niezależnie od wysokości dochodów.
 3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienie nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania – wnioski dostępne w OPS.
 4. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 5. Zapomoga przysługuje jeżeli, kobieta pozostała po opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 6. Pozostawienie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną – wzór zaświadczenia dostępny w OPS.

Przyznanie i wypłata zasiłków jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY rozpoczyna się z dniem 1 listopada.

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego , jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna
 2. osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia
 3. w przypadku gdy uczy się w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia,
 4. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
 3. zawarła związek małżeński.


Do wniosku o fundusz alimentacyjny należy dołączyć:

 1. wniosek wypełniony na przepisowym druku – druk w OPS
 2. zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 3. zaświadczenie z urzędu skarbowego,
 4. odpis wyroku Sądu,
 5. zaświadczenie ze szkoły,
 6. ksero dowodu osobistego wnioskodawcy,
 7. ksero aktów urodzenia dzieci
 8. numer konta bankowego wnioskodawcy,
 9. zaświadczenia o dochodach za 2009r. na przepisowych drukach (ważne dla osób które mają / miały gospodarstwo rolne w 2009r., otrzymały stypendia szkolne, pracowały za granicą lub prowadzą działalność opodatkowaną na zasadzie ryczałtu, karty podatkowej) – druk w OPS.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Organ właściwy dłużnika to organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.
Organ właściwy wierzyciela to organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Po otrzymaniu kompletnego wniosku organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
Organ właściwy ma za zadanie oprócz przeprowadzenia wywiadu i odebrania oświadczenia majątkowego:
- przekazać pisemnie komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji.
Gdy dłużnik nie może się wywiązać ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia organ właściwy dłużnika:
- zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy,
- zwraca się do Starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika,
- w razie braku możliwości aktywizacji występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do robót publicznych ,
- w przypadku uniemożliwienia przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu , odmowy złożenia oświadczenia oraz odmowy podjęcia prac lub odmowy zarejestrowania się w Urzędzie Pracy , organ właściwy składa wniosek o ściganie z przestępstwo określone w art. 209 ustawy kodeksu Karnego,
- kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika oraz o ich efektach.

Przyznanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY rozpoczyna się z dniem 1 października.

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 127KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 81KB

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij