Zapisz się
do newslettera
Aktualności
Uwaga! Opłata retencyjna!

Uwaga! Opłata retencyjna!

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat nowo-wprowadzonej opłaty retencyjnej.

Opłata retencyjna

1 stycznia 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268) wprowadzająca szereg zmian w zakresie gospodarowania wodami w Polsce. Istotną nowością są opłaty za usługi wodne. Jedną z nich jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

    Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych
z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Art. 270 ust. 22 ustawy Prawo wodne nakłada na wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta obowiązek związany z ustaleniem wysokości i poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Kto podlega opłacie?

Podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji w myśl art. 298 pkt 2 są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

 W związku z powyższym w myśl art. 552 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268), posiadacze nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Krzyżanowice, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej w myśl w/w artykułu zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2. Dane te umieszcza się w oświadczeniu dostępnym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanowice, w pokoju nr 3 - 4 na parterze w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, Krzyżanowice. Oświadczenie znajduje się również niżej, jako załącznik do niniejszej informacji.

Oświadczenie składa się w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu, osobiście lub pocztą w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. I tak: za III kwartał 2018r. – do 30.10.2018r., za IV kwartał 2018r.  – do 30.01.2019r., za I kwartał 2019r. – do 30.04.2019r., za II kwartał 2019r. – do 30.07.2019r. itd.

 

W oparciu o złożone oświadczenie, podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej otrzymają informację o wysokości tej opłaty
i terminie jej uiszczenia.
Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany jest do jej uiszczenia na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krzyżanowice w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację

Jaka jest wysokość opłaty?

Wysokość opłaty zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Pliki do pobrania

oswiadczenie-gmina-retencja-.pdf
(plik PDF, 411,87 KB)
oswiadczenie-gmina-retencja-.docx
(plik DOCX, 18,69 KB)
KGW 9/2019
KGW 9/2019
Pobierz pdf Pobierz pdf

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Rajd rowerowy
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij