Podatek rolny

 

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także posiadaczami tego rodzaju gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami zależnymi gruntów wydzierżawionych na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.
Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2.  Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć Informację o gruntach, budynkach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
  3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć Deklarację na podatek rolny  na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.
Plik do pobraniaRozmiarPobierz

Informacja o posiadanych na terenie gminy Krzyżanowice gruntach, budynkach i obiektach budowlanych

121KB

Deklarację na podatek od rolny

104 KB

Termin płatności

  1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
  2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Ulgi i zwolnienia udzielane na wniosek rolnika

  1. Ulgi i zwolnienia udzielane są na wniosek rolnika i stosowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  2. Ulga z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska - 25% poniesionych nakładów udokumentowanych rachunkami VAT.
  3. Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, zagospodarowanie nieużytków - przez 5 lat nabyte grunty są zwolnione z podatku.
  4. Ulga z tytułu otrzymania gruntów w drodze wymiany lub scalenia - przez 1 rok nabyte grunty są zwolnione z podatku.