Projekt

Środki POKL

Projekt "Sprawny Samorząd"

 

 

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

realizują w Partnerstwie:

Miasto Brzeg – Partner Projektu – www.brzeg.pl  

Miasto Głuchołazy – Partner Projektu – www.glucholazy.pl

Miasto Kędzierzyn-Koźle – Partner Wiodący – Lider Projektu www.kedzierzynkozle.pl

Gmina Kornowac – Partner Projektu – www.kornowac.pl

Gmina Krzyżanowice – Partner Projektu – www.krzyzanowice.pl

Gmina Pietrowice Wielkie – Partner Projektu – www.pietrowicewielkie.pl

Miasto Pszów – Partner Projektuwww.pszow.pl

Miasto Racibórz – Partner Projektu www.raciborz.pl

Miasto Radlin – Partner Projektu www.radlin.pl

Miasto Rydułtowy – Partner Projektu www.rydultowy.pl

Powiat Brzeski – Partner Projektu www.powiatbrzeski.pl

Powiat Raciborski – Partner Projektu www.powiatraciborski.pl

 

zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA – POKL.05.02.01.-00-362/08-00

 

Cel ogólny Projektu

Zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego poprzez usprawnienie zarządzania procesami ich realizacji przez urzędy projektodawców.

 

Cele szczegółowe projektu

  1. usprawnienie komunikacji wewnętrznej i obiegu dokumentów poprzez wdrożenie optymalnych modeli tych procesów, w tym skrócenie czasu otrzymywania przez stanowiska pracy komunikatów wewnętrznych oraz informacji o treści poleceń
    i dokumentów oraz zwiększenie liczby usług objętych możliwością świadczenia droga elektroniczną;
  2. poprawa skuteczności określania potrzeb klientów poprzez wdrożenie optymalnych modeli mierzenia satysfakcji klientów;
  3. podniesienie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wdrożenie optymalnych modeli mierzenia satysfakcji pracowników i wartościowania stanowisk pracy;
  4. zwiększenie liczby usług objętych skutecznym nadzorem poprzez wdrożenie optymalnych modeli zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością;
  5. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych w zakresie stosowania objętych projektem optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania procesami realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego;

    we wszystkich urzędach partnerów.

 

Działania objęte Projektem:

Okres realizacji projektu: 01.11.2008 r. – 31.12.2012 r.

Wartość projektu: 4.476.596 zł

Kwota dofinansowania: 4.350.516 zł

Wkład własny partnerów: 126.080 zł

 

______________________________________________________________________________

Biuro Projektu:  Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32,

 47 -200 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 40 50 336

www.kedzierzynkozle.plwww.bip.kedzierzynkozle.pl