Formy pomocy

Formy pomocy

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice jest jedyną instytucją uprawnioną do wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych na terenie gminy Krzyżanowice. Główne formy pomocy świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują m.in. :

W zakresie zasiłków pieniężnych i pomocy w naturze:


W zakresie innych form pomocy:

 

Więcej informacji na temat form pomocy można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka: http://ops.krzyzanowice.pl/