Drugiemu Człowiekowi

Projekt

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu realizował projekt „Drugiemu Człowiekowi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Celem projektu było promowanie i rozwój aktywnych form integracji społecznej mieszkańców powiatu raciborskiego. W ramach projektu podejmowane były działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

            Adresatami Projektu „Drugiemu Człowiekowi” były osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze – nie pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących działań:  

– udział w bezpłatnych szkoleniach umożliwiających zdobycie, utrwalenie bądź aktualizację kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,

– udział w turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych,

– terapii psychologicznej,

– doradztwo zawodowe

– usługi asystentów dla osób niepełnosprawnych.

Skorzystanie z powyższych form było uzależnione od tego jakie formy wsparcia organizowane są przez dany Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt został zakończony w grudniu 2017.