Rada Gminy

 

jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje i zakres działania Rady określają ustawy oraz statut gminy Krzyżanowice. Aktualnie liczy 15 radnych. Jej kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Gminy, w sali narad (parter, pokój nr 5). W obecnej VII kadencji 2018-2023, działa w następującym składzie:

 

Przewodniczący:

 

Brunon Chrzibek
adres: ul. Główna 5, pok. nr 23,
47-450 Krzyżanowice
telefon: (32) 419 40 50 w. 122

 

Wiceprzewodniczący:

 

Beata Płaczek
adres: ul. Główna 5, pok. nr 23,
47-450 Krzyżanowice
telefon: (32) 419 40 51 w. 122 

 

Radni:

 

Bożek Walter

Bulenda Andrzej

Chrzibek Brunon

Cwik Roman

Fichna Hubert

Huptaś Oliwer

Janda Małgorzata

Kaczor Roman

Minkina Piotr

Nawrocki Artur

Płaczek Beata

Staś Józef

Szymczyna Barbara

Topa Izabela

Witeczek Walter