Gdzie to załatwić…

Urząd Gminy

Gdzie to załatwić

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Małżeństwa, narodziny, zgony
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Sporządzenie aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Dowody osobiste
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Referat Organizacyjny I 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia Referat Organizacyjny I 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia Referat Organizacyjny I 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności Referat Organizacyjny I 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza Referat Organizacyjny I 22 wew. 128
 Meldunki        
Zameldowanie na pobyt stały   Referat Organizacyjny  I 22  wew. 128
Zameldowanie na pobyt czasowy  Referat Organizacyjny  I   22  wew. 128
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy  Referat Organizacyjny  I   22  wew. 128
Wymeldowanie z pobytu stałego   Referat Organizacyjny  I   22  wew. 128
Wymeldowanie z pobytu czasowego   Referat Organizacyjny  I   22  wew. 128
Mieszkania
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Referat Budżetu i Finansów I 14 wew. 121
Przyznanie mieszkania komunalnego Referat Gospodarki Przestrzennej Parter 1 wew. 141
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Parter 3 wew. 142
Nieruchomości
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Podział nieruchomości Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Rozgraniczenie nieruchomości Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Działalność gospodarcza
Zarejestrowanie działalności gospodarczej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 1 wew. 140
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 1 wew. 140
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 1 wew. 140
Zezwolenia i decyzje
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych Referat Gospodarki Przestrzennej Parter  1 wew. 141 
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami   Parter    3 wew. 133  
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami   Parter   3   wew. 133  
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami   Parter   wew. 140 
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami   Parter   wew. 140 
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej Referat Organizacyjny    I 22 wew. 128  
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  Referat Gospodarki Przestrzennej   Parter   wew. 141 
Zaświadczenia        
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego  Urząd Stanu Cywilnego  I 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku   Urząd Stanu Cywilnego   17   wew. 126
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego  Urząd Stanu Cywilnego   17   wew. 126
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych Referat Organizacyjny   22  wew. 128
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej  Referat Organizacyjny   15  wew. 124
Poświadczenie własnoręczności podpisu   Referat Organizacyjny   15   wew. 124
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem   Referat Organizacyjny    I 15   wew. 124
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych   Referat Organizacyjny   15   wew. 124
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym   Referat Organizacyjny   15   wew. 124
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych   Referat Organizacyjny   15   wew. 124