Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Podatek rolny

 

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także posiadaczami tego rodzaju gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami zależnymi gruntów wydzierżawionych na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.
Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2.  Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć Informację o gruntach, budynkach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
  3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć Deklarację na podatek rolny  na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.
Plik do pobraniaRozmiarPobierz

Informacja o posiadanych na terenie gminy Krzyżanowice gruntach, budynkach i obiektach budowlanych

121KB

Deklarację na podatek od rolny

104 KB

Termin płatności

  1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
  2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Ulgi i zwolnienia udzielane na wniosek rolnika

  1. Ulgi i zwolnienia udzielane są na wniosek rolnika i stosowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  2. Ulga z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska - 25% poniesionych nakładów udokumentowanych rachunkami VAT.
  3. Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, zagospodarowanie nieużytków - przez 5 lat nabyte grunty są zwolnione z podatku.
  4. Ulga z tytułu otrzymania gruntów w drodze wymiany lub scalenia - przez 1 rok nabyte grunty są zwolnione z podatku.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij