Zapisz się
do newslettera

Petycje

Nadawca: Szulc-Efekt Sp. z o. o.

Treść petycji:

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
 
Dane wnioskodawcy/współwnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
 
Preambuła Wniosku:
Nawiązując do naszych uprzednio dostarczanych do JST  wniosków, w których pytaliśmy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - o realizację zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej (wg. wymogów art. 10 ustawy o efektywności energetycznej) - chcielibyśmy uwrażliwić Państwa na możliwość błędnej oceny i interpretacji dokumentów na które powołujemy się w poniższym tekście, a wyrażone przez nas zaniepokojenie wynika z analizy uzyskanych odpowiedzi.

Mianowicie, obserwujemy:

-  błędną interpretację terminu "efektywność energetyczna" - niezgodną (w naszym rozumieniu) z intencją Ustawodawcy - określoną w art. 3 pkt. 1  Ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r. Dz.U.2011.94.551)
- stosowanie w ogłaszanych przez Gminy/Miasta - SIWZ'ach - zapisów, które (w opinii wnioskodawcy) mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji -  poprzez - ad exemplum - brak odpowiednio rygorystycznych kryteriów związanych z weryfikacją deklaracji producentów urządzeń grzewczych - deklarujących spełnianie wymagań tzw. "ekoprojektu" a nieposiadających odpowiednich certyfikatów czy dokumentów uzyskanych na podstawie badania  urządzeń w uprawnionych, niezależnych jednostkach badawczych, etc

Zaznaczamy jednocześnie, że błędne interpretacje mogą nie tylko powodować przedłużanie czy być powodem odwoływania przetargów na wykonywanie projektowanych instalacji ale mogą również stanowić powód do unieważniania projektów poprzez brak środków a w najbardziej drastycznych przypadkach skutkować nakazem zwrotu inwestowanych funduszy czy dotacji do organizacji Unii Europejskiej nimi dysponującymi co w efekcie spowoduje straty i koszty ponoszone przez nas wszystkich.

W mniemaniu wnioskodawcy  - znajomość powołanych we wzmiankowanej, załączonej  opinii -  podstaw prawnych i uwarunkowań - pozwoli na zmniejszenie ilości błędnie definiowanych SIWZ'ów  - w których nieprecyzyjnie  założone kryteria  - mogą  naruszać  zasady uczciwej konkurencji i powodować problemy związane ze skuteczną finalizacją procesu dofinansowania tego typu inwestycji.

§1) W związku z powyższym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. (...)"
- w związku z 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) - korespondując z art. 10 ustawy o efektywności energetycznej, niniejszym wnosimy Petycję:
§1.1) W przedmiocie -  aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej   -  dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.
W rozumieniu wnioskodawcy - pomocna w dokonaniu przedmiotowej analizy może być załączona opinia prawna - pt. "Wymogi dotyczące znowelizowanych postanowień tzw. ekoprojektu"
W ramach niniejszej petycji prosimy o zapoznanie się z rzeczoną załączoną opinią.
Całość analizy załączyliśmy do niniejszej petycji w pliku pdf.
 
Osnowa Wniosku:
W naszej opinii szczegółowa znajomość powołanych w rzeczonej załączonej opinii podstaw prawnych oraz uwarunkowań - pozwoli na zmniejszenie ilości błędnie definiowanych SIWZ'ów - w których nieprecyzyjnie  założone kryteria  - mogą  naruszać  zasady uczciwej konkurencji i mogą być powodem problemów związanych ze skutecznym dofinansowaniem tego typu inwestycji.


§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl
§3)  Wnosimy o archiwizację załącznika stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)
§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail efektywnosc-energetyczna@samorzad.pl - stosownie do art. 244 §2 KPA.
§6) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)
 
Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

Odpowiedź

Odpowiedz na petycje z dnia 19.07.2016 r.

 

 

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Plakat na szkolenie
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij