Zapisz się
do newslettera
Logo migam

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dane teleadresowe

Nazwa instytucji: Urząd Gminy Krzyżanowice
Adres: ulica Główna 5
Kod pocztowy: 47-450
Miejscowość: Krzyżanowice
Telefon: +48 32 4194050
Telefon: +48 32 4194051
Telefon: +48 32 4194213
Fax: +48 32 4194234
E-mail: ug@krzyzanowice.pl
Adres skrytki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /ugkrzyzanowice/skrytka

Godziny pracy:
Poniedziałek od 7.00 do 15.00
Wtorek od 7.00 do 15:00
Środa od 7.00 do 15.00
Czwartek od 8.00 do 17.00
Piątek od 7.00 do 14.00

Pozostałe dane identyfikacyjne:
Kod Gminy wg Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT): 2411042

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Urząd Gminy: 639-17-05-735
Numer Regon Urząd Gminy: 000535758
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Gmina Krzyżanowice: 6391986361
Regon Gmina Krzyżanowice: 276258440

Wstęp

Urząd Gminy w Krzyżanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.krzyzanowice.pl

Data publikacji serwisu internetowego: ----

Zgodność

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

  2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

  3. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

  4. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.

  5. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

  6. Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;

  7. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

  8.  Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Treści które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej można pozyskać w alternatywny sposób zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale "Informacje zwrotne i dane kontaktowe" oraz "Procedura wnioskowo-skargowa"

Dodatkowe ułatwienia na stronie internetowej:
. Możliwość wydruku otwartego artykułu;
. Możliwość stopniowego powiększenia tekstu (8x);
. Wyszukiwarka treści na stronie;
. Mapa strony;

Oświadczenie sporządzono dnia 02 lutego 2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Poziom Walidacji - A WCAG:
Walidacja CSS: 1 - ostrzeżeń, 88 błedów;
Walidacja poprawności nagłówków: OK - brak błędów;
Dostępność bez javascriptu: OK - brak błędów;
Walidacja HTML-a: 9 - ostrzeżeń, 11 - błędów;
Poziom Walidacji - AA WCAG:
Kontrast elementów tekstowych: OK - brak błędów;
Poziom Walidacji - AAA WCAG:
Walidacja poprawności nagłówków: OK - brak błędów;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Łukasz Bordo, wiesci@krzyzanowice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324194050
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Dostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: brak;

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij