Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Jednostki pomocnicze

Sołtys wsi:
Roman Herber

Członkowie Rady Sołeckiej:
Krystyna Galda
Piotr Karpisz
Janusz Karpisch
Walter Witeczek
Sebastian Rode
Franciszek Sztuka
Roman Cwik
Adrian Popela
Szymon Kura
Szymon Piechaczek


Uchwała Nr XX/95/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami


Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :
§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Bieńkowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/90/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieńkowice.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sołtys wsi:
Krystyna Maisik 

Członkowie Rady Sołeckiej:    
Stefan Fichna
Renata Fichna
Krystyna Maisik
Janina Fraenzel
Marcin Modlich
Michał Zajonc
Krystyna Obruśnik
Barbara Szymczyna


Uchwała Nr XX/105/04

Rady Gminy Krzyżanowice 

 z dnia  25 listopada 2004 roku

  w sprawie uchwalenia Statutu  Sołectwa  Bolesław  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8  ust. 1  Statutu  Gminy   Krzyżanowice, po  przeprowadzeniu  konsultacji z mieszkańcami
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :  

§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Bolesław stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/91/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie  uchwalenia  Statutu  Sołectwa    Bolesław .

§  3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sołtys wsi: 
Andrzej Bulenda

Członkowie Rady Sołeckiej:
Jolanta Friedek
Danuta Suchanek
Gertruda Krzykała
Joachim Łopocz
Adrian Kupka
Grzegorz Kalisz 
Krzysztof Stanienda
Marian Bartosz
Łukasz Staniczek
Paweł Friedek


Uchwała Nr XX/107/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tworków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :
§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Tworków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/92/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tworków oraz Uchwała Rady Gminy Krzyzanowice Nr XXV/17/2001 z dnia 24.04.2001 r. w sprawie zmian do Statutu Sołectwa Tworków.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sołtys wsi: 
Hubert Fichna 

Członkowie Rady Sołeckiej:
Agnieszka Tomas
Edyta Fichna
Anna Organiściak
Katarzyna Koczy
Krzysztof Kolorz
Alfred Fichna
Rafał Pajkert
Piotr Klon
Sławomir Frysztak
Jacek Solich


Uchwała Nr XX/109/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżanowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :
§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Krzyżanowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/93/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżanowice.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sołtys wsi:
Piotr Minkina

Członkowie Rady Sołeckiej:
Urszula Fas
Stefan Fiegler
Ernest Kaszny
Stanisław Wolek
Marek Sbeczka
Bogdan Pientka


Uchwała Nr XX/108/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :
§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Owsiszcze stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/88/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Owsiszcze.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sołtys wsi: 
Andrzej Juraszek 

Członkowie Rady Sołeckiej:
Brygida Karnówka
Katarzyna Staniczek
Łukasz Oczadły
Michał Krzykała
Janusz Skiba
Dariusz Liszka


Uchwała Nr XX/113/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wioska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :
§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Nowa Wioska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/95/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Wioska oraz Uchwała Rady Gminy Krzyżanowice Nr XXV/18/2001 z dnia 24.04.2001 r. w sprawie zmian do Statuty Sołectwa Nowa Wioska .

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sołtys wsi:
Józef Staś

Członkowie Rady Sołeckiej: 
Aleksandra Stępień
Mirela Bugdol
Antoni Stasz
Józef Farana
Bernard Gajda
Dominika Liszka
Beata Górka


Uchwała Nr XX/110/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roszków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :
§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Roszków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/94/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roszków .

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sołtys wsi:
Urszula Błaszczok

Członkowie Rady Sołeckiej:
Bernard Głowacz
Beata Płaczek
Gabriel Smołka
Marcela Simmert
Rafał Kolar
Róża Smołka
Urszula Swientek
Paweł Nawrat
Kornelia Szczeponek


Uchwała Nr XX/111/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudyszwałd


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :
§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Rudyszwałd stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/97/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudyszwałd .

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sołtys wsi:
Marian Studnic

Członkowie Rady Sołeckiej:
Piotr Rybarz
Ryszard Kupka
Andrzej Solich
Krzysztof Baszczak
Maria Lazar
Bożena Skrzyszowska
Andrzej Biczysko
Andrzej Mrozek
Anna Pompa
Adrian Szulik


Uchwała Nr XX/112/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabełków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :
§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Zabełków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/96/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabełków .

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Sołtys wsi: 
Izabela Topa 

Członkowie Rady Sołeckiej:
Bronisław Bakaj
Krystian Kokot 
Alicja Kokot
Maria Kiszka
Zdzisław Ciapka 
Jan Stańco
Ewa Widera
Barbara Tomczyk
Aleksander Głombica
Kazimierz Skoczylas


Uchwała Nr XX/106/04

Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 25 listopada 2004 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminy Krzyżanowice, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje :
§ 1

Uchwala się Statut Sołectwa Chałupki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/89/99 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27.08.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki .

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.