Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Kierownictwo Urzędu

Grzegorz Utracki


ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice

biuro nr 20


tel. +48 32 419 40 50 wew. 106

e-mail: wojt@krzyzanowice.pl


Przyjmowanie stron w czwartek od godziny 14.00 do 16.00, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.

Rozpatrywanie wniosków i skarg odbywa się w Referacie Organizacyjnym (biuro nr 15).


ZAKRES ZADAŃ WÓJTA

 1. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta.
 2. Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
 • sprawowanie funkcji organu wykonawczego gminy,
 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw gminy,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem kierowników Referatów w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnienie Zastępcy, innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 • wykonanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta innymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady,
 • współpraca z miejscowymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

3. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: 

 • Zastępcy Wójta,
 • Sekretarza Gminy,
 • Skarbnika Gminy.

4. Wójt jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.


5. Wójt jest terenowym Szefem Obrony Cywilnej Gminy Krzyżanowice.


6. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór i koordynuje działania:

 • Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, jednostek oświatowych gminy Krzyżanowice,
 • Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 • Komórki Funduszy Zewnętrznych i Promocji,
 • Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej,
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Wolfgang Kroczek


ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice

biuro nr 11


tel. +48 32 419 40 50 wew. 151

e-mail: zastepca@krzyzanowice.pl


Przyjmowanie stron codziennie w godzinach pracy.


ZAKRES ZADAŃ ZASTĘPCY WÓJTA

 1. Zastępca Wójta Gminy pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta sprawuje funkcje:
 • organu wykonawczego gminy,
 • kierownika Urzędu Gminy,
 • osoby kierującej bieżącymi sprawami gminy i reprezentującej ją na zewnątrz,
 • organu administracji publicznej,
 • organu podatkowego.

2. Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy:

 • prowadzenie określonych spraw w imieniu Wójta, w czasie jego nieobecności zgodnie z upoważnieniem,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  – Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
  – Referatem Gospodarki Przestrzennej,
  – PWK „Górna Odra” Sp. z o. o.,
 • współdziałanie z Radą Gminy oraz Komisjami Rady w zakresie swojego działania,
 • nadzorowanie prac związanych z zamówieniami publicznymi,
 • nadzorowanie inwestycji prowadzonych przez gminę,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Małgorzata Krzemien


ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice

biuro nr 16


tel. +48 32 419 40 50 wew. 127

e-mail: sekretarz@krzyzanowice.pl


ZAKRES ZADAŃ SEKRETARZA GMINY

 1. Sekretarz Gminy pod nieobecność Wójta i Zastępcy Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Wójta i Zastępcy Wójta sprawuje funkcje:
 • organu wykonawczego gminy,
 • kierownika Urzędu Gminy,
 • osoby kierującej bieżącymi sprawami gminy i reprezentującej ją na zewnątrz,
 • organu administracji publicznej,
 • organu podatkowego.

2. Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 • pełnienie funkcji kierownika Referatu Organizacyjnego,
 • wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy,
 • opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 • opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 • opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw kadrowych, gospodarkę etatami oraz funduszem płac w Urzędzie,
 • rozstrzyganie spraw kompetencyjnych między pracownikami,
 • prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek podporządkowanych oraz pracowników Urzędu,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady, Zarządzeń i decyzji Wójta,
 • nadzór nad kompletowaniem dokumentacji prac Rady Gminy,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległym,
 • koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
  – Ośrodka Pomocy Społecznej,
  – Gminnej Biblioteki Publicznej,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z działalnością SP ZLA,
 • nadzór w zakresie przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego, wykorzystania środków przez te podmioty,
 • nadzór nad bezpieczeństwem mienia w Urzędzie,
 • nadzór nad administrowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz stronami internetowymi,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta lub z jego upoważnienia.

Halina Bańczyk


ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice

biuro nr 12


tel. +48 32 419 40 50 wew. 138

e-mail: skarbnik@krzyzanowice.pl


ZAKRES ZADAŃ SKARBNIKA GMINY

 1. Do zadań Skarbnika Gminy należy:
 • pełnienie funkcji kierownika Referatu Budżetu i Finansów,
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • opracowanie projektu budżetu, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy
 • opracowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawowanie nadzoru nad jej realizacją,
 • przekazywanie kierownikom referatów oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego,
 • bieżące informowanie Wójta o realizacji budżetu,
 • czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 • realizowanie ustawy o dochodach, finansach gmin oraz o podatkach i opłacie skarbowej,
 • wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawnych dotyczących głównych księgowych budżetów jednostek budżetowych,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 • odpowiedzialność i nadzór w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, finansowej,
 • współudział w pracach nad opracowaniem procedur kontroli, zgodnie ze stosownymi standardami o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
 • nadzór nad ewidencją i gospodarką majątku gminy,
 • opracowywanie procedur wewnętrznych, w zakresie dotyczącym, działalności referatu, oraz odpowiedzialności za ich przestrzeganie,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.