Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych
StanowiskoNumer biuraNumer wewnętrznyAdres e-mail
Inspektor24130oc@krzyzanowice.pl

Do zadań i kompetencji Stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych należą sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności:

 1. W zakresie obrony cywilnej:
  • kompleksowego planowania, koordynacji przedsięwzięć oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej oraz przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniem środowiska,
  • przygotowanie ludności i mienia gminy do wykonywania zadań w ramach obrony cywilnej.
  • tworzenie formacji samoobrony, sił i środków służących tym formacjom,
  • organizacja szkoleń i ćwiczeń formacji OC i mieszkańców w zakresie powszechnej samoobrony,
  • tworzenie warunków do wykonywania przez Wójta Gminy funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
 2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji oraz podejmowanie działań mających na celu ograniczenie ich skutków,
  • opracowywanie i aktualizacja planów zarządzania kryzysowego, a w przypadku wystąpienia zagrożenia realizowanie odpowiednich procedur,
  • planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
  • przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
  • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
 3. W zakresie spraw obronnych:
  • przeprowadzanie rejestracji i udział w kwalifikacji wojskowej,
  • opracowywanie i aktualizowanie planów obronnych, tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do prawidłowego wykonywania zadań obronnych,
  • realizacja zadań obronnych wynikających z przepisów prawa.
 4. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
  • realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy,
  • wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.
 5. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  • zabezpieczenie logistyczne i materiałowo – techniczne jednostek OSP,
  • nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem powierzonego sprzętu i mienia.
 6. Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego.
 7. Prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń na terenie Gminy.