Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
StanowiskoNumer biuraNumer wewnętrznyAdres e-mail
Kierownik Referatu4133rolnictwo@krzyzanowice.pl
Geodezja, Gospodarka Gruntami, Ochrona Środowiska3142geodezja@krzyzanowice.pl
Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami3142srodkowisko@krzyzanowice.pl
srodkowisko1@krzyzanowice.pl
Działalność Gospodarcza (LOP)2140lop@krzyzanowice.pl

Do zadań i kompetencji referatu rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, w szczególności dotyczących:
  • ochrony zwierząt, w tym:
   • zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
   • utylizacji padliny,
   • łowiectwa,
   • opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
  • realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym:
   • ochrony zieleni,
   • zachowania okazów cennych przyrodniczo.
  • ochrony i kształtowania środowiska, w tym:
   • przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska,
   • zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
   • ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
   • ochrony środowiska przed odpadami.
  • ogródków działkowych,
  • ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
   • rolniczego wykorzystania gruntów,
   • rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,
   • dbałości o należyty stan dróg transportu rolnego,
   • scalania gruntów.
  • tworzenia i utrzymania terenów zielonych,
  • ochrony środowiska przed hałasem, wibracjami i innymi uciążliwościami,
  • gospodarki wodnej i ochrony wód,
  • gospodarowanie środkami przeznaczonymi na Ochronę Środowiska,
  • współpraca z Gminną Spółką Wodną, Spółką „Górna Odra”,
  • współpraca ze Śląska Izbą Rolniczą – organizowanie wyborów,
  • realizacja programów w zakresie ochrony środowiska,
  • nadzorowanie spraw z zakresu melioracji na terenie działania Gminy,
  • współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami w zakresie doradztwa rolniczego,
  • ochrony przeciwpowodziowej,
  • ochrony powietrza atmosferycznego,
  • edukacji ekologicznej,
  • wydawania zezwoleń na posiadanie psów rasy niebezpiecznej.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, a w szczególności związanych z:
  • gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
  • ustaleniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
  • organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  • nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
  • komunalizacją gruntów,
  • prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  • tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
  • podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami a w szczególności:
  • przyjmowaniem deklaracji od mieszkańców,
  • kontrola poprawności złożonych deklaracji, systemu segregacji w nieruchomościach indywidualnych,
  • wystawianie nakazów płatniczych,
  • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu opadów od mieszkańców gminy.
 4. Koordynowanie spraw prowadzonych przez Straż Miejską na terenie gminy.
 5. Realizacja i nadzór nad pracami porządkowo – konserwatorskimi prowadzonymi przez pracowników Urzędu na mieniu komunalnym gminy.
 6. Współpraca w zakresie organizowania imprez kulturalno – sportowych na terenie gminy Krzyżanowice.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, a w szczególności:
  • ewidencji w centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • prowadzeniem Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości,
  • zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.
 8. Wykonywanie czynności wynikających z realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia konkursu i kontroli wykorzystania środków.
 9. nadzór na pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez osoby z wyrokiem sądowym.
 10. Nadzór nad sprawami związanymi z bieżącym utrzymaniem grobów wojennych na terenie gminy Krzyżanowice.