Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Uchwały Rady Gminy – rok 2024
Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Kadencji 2024 – 2029
Sesja Rady Gminy Krzyżanowice nr I
 • Uchwała nr I/1/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 07.05.2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego rady Gminy
 • Uchwała nr I/2/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 07.05.2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice
 • Uchwała nr I/3/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 07.05.2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzyżanowice
 • Uchwała nr I/4/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 07.05.2024 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rady oraz składów osobowych
 • Uchwała nr I/5/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 07.05.2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
 • Uchwała nr I/6/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 07.05.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krzyżanowice
Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Kadencji 2018 – 2024
Sesja Rady Gminy Krzyżanowice nr LXVIII
 • Uchwała nr LXVIII/134/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • Uchwała nr LXVIII/133/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23.04.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy pochodzących ze wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia
Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Kadencji 2018 – 2024
Sesja Rady Gminy Krzyżanowice nr LXVII
 • Uchwała nr LXVII/132/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
 • Uchwała nr LXVII/131/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/93/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034
 • Uchwała nr LXVII/130/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. w sprawie przejęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.
 • Uchwała nr LXVII/129/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Gminy Krzyżanowice w ramach pozyskanej dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 • Uchwała nr LXVII/128/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
 • Uchwała nr LXVII/127/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2024-2026”
 • Uchwała nr LXVII/126/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek stanowiących własność Gminy Krzyżanowice
 • Uchwała nr LXVII/125/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu nieruchomości będącej we władaniu Gminy Krzyzanowice
 • Uchwała nr LXVII/124/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek stanowiących własność Gminy Krzyżanowice
Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Kadencji 2018 – 2024
Sesja Rady Gminy Krzyżanowice nr LXVI
 • UCHWAŁA NR LXVI/123/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • Uchwała Nr LXVI/122/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIV/93/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2024-2034
 • UCHWAŁA NR LXVI/121/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
 • UCHWAŁA NR LXVI/120/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanowice do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • UCHWAŁA NR LXVI/119/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanowice do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminach Krzyżanowice, Krzanowice i Rudnik” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • UCHWAŁA NR LXVI/118/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanowice do partnerstwa w celu realizacji projektu pn.: „Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Centrum Kultury w Tworkowie, wykonanie systemu oznakowania wybranych obiektów turystycznych na terenie Powiatu Raciborskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • UCHWAŁA NR LXVI/117/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanowice do partnerstwa w celu realizacji projektu pt.: „Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik – Racibórz – Krzyżanowice – etap 1” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
 • UCHWAŁA NR LXVI/116/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2024 r.
 • UCHWAŁA NR LXVI/115/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2032”.
Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice Kadencji 2018 – 2024
Sesja Rady Gminy Krzyżanowice nr LXV
 • UCHWAŁA NR LXV/114/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach
 • UCHWAŁA NR LXV/113/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • Uchwała Nr LXV/112/2024 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIV/93/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2024- 2034
 • UCHWAŁA NR LXV/111/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres dziesięciu lat
 • UCHWAŁA NR LXV/110/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice na okres pięciu lat
 • UCHWAŁA NR LXV/109/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Krzyżanowice na lata 2024-2030
 • UCHWAŁA NR LXV/108/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2024-2026”
 • UCHWAŁA NR LXV/107/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 • UCHWAŁA NR LXV/106/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały NR LXII/85/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • UCHWAŁA NR LXV/105/2024 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 28 obszarów położonych w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Rudyszwałd, Zabełków, Chałupki