Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Referat Budżetu i Finansów
StanowiskoNumer biuraNumer wewnętrznyAdres e-mail
Kierownik Referatu (Skarbnik Gminy)12138skarbnik@krzyzanowice.pl
Główny Księgowy9150budzet@krzyzanowice.pl
Księgowość Budżetowa9136ksiegowosc@krzyzanowice.pl
Księgowość Budżetowa9136ksiegowosc1@krzyzanowice.pl
Kasa1145kasa@krzyzanowice.pl
Księgowość Podatkowa1137podatki3@krzyzanowice.pl
Podatki i Opłaty Lokalne2147podatki@krzyzanowice.pl
Podatki i Opłaty Lokalne2148podatki2@krzyzanowice.pl
Podatek VAT2121vat@krzyzanowice.pl

Do zadań i kompetencji referatu budżetu i finansów należy:

 1. Przygotowywanie projektu budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz jego zmian w formie uchwał i zarządzeń.
 2. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości, a w szczególności:
  • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
  • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
  • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
  • sprawozdanie z kontroli wydatkowanych środków pieniężnych, obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych, przyjmowaniem, wydawaniem i zakupem środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów,
  • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  • nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych, wycena aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego, dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,
  • prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  • gromadzenie i przechowywanie oraz weryfikacja deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  • wydawanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  • przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 6. Rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT).
 7. Prowadzenie księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.
 9. Wykonywanie czynności z zakresu udzielanych dotacji e tym m. in. przygotowywania umów, rozliczeń, dotacji  kontroli wykorzystania środków.