Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Referat Gospodarki Przestrzennej
StanowiskoNumer biura Numer wewnętrznyAdres e-mail
Kierownik Referatu14135infrastruktura@krzyzanowice.pl
Gospodarka Komunalna i Infrastruktura Terenowa10141gospodarka@krzyzanowice.pl
Inwestycje i Remonty18149inwestycje@krzyzanowice.pl
Drogownictwo18123drogownictwo@krzyzanowice.pl
Zamówienia Publiczne13120zamowienia@krzyzanowice.pl
Nadzór Budowlany i Kosztorysowania13125nadzor1@krzyzanowice.pl

Do kompetencji i zadań referatu gospodarki przestrzennej należy:

 1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, a w szczególności:
  • przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
  • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
  • koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń o zgodności planowanych zmian sposobu użytkowania nieruchomości, postanowień w sprawie zgodności wstępnych projektów podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
  • dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań,
  • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • wyposażeniem gruntów w urządzenia komunalne,
  • prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach nie posiadających planu miejscowego,
  • prowadzenie rejestru decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno-technicznej, wykonawstwa i odbioru,
  • utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy w tym dbałość o prawidłowy stan techniczny gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 2. Zarządzanie drogami gminnymi, a w szczególności:
  • projektowanie przebiegu dróg,
  • realizacja zimowego utrzymania dróg,
  • budowę, modernizację, utrzymanie prawidłowego stanu technicznego i ochronę dróg, mostów i przepustów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego,
  • koordynacja robót w pasie drogowym.
  • wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z gospodarką drogową,
  • koordynację i obsługę współpracy z innymi zarządami dróg publicznych,
  • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów,
  • prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do poszczególnych kategorii.
 3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, a w szczególności:
  • opracowywanie projektów, koordynacja oraz realizacja programów rozwoju Gminy w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej,
  • bilansowanie potrzeb w zakresie realizacji zadań gospodarki komunalnej, mieszkaniowej,
  • przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie gospodarki komunalnej mieszkaniowej (pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym),
  • opracowywanie bilansu potrzeb mieszkaniowych gminy i założeń do programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
  • administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym,
  • przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych, oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
  • przygotowanie zarządzeń w sprawie stawek czynszów za lokale mieszkalne.
 4. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem budowlanym prac wykonywanych przez gminę, a w szczególności:
  • prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno-technicznej, wykonawstwa i odbioru,
  • dbałość o prawidłowy stan techniczny gminnych obiektów użyteczności publicznej,
  • kontrola zgodności realizacji robót z projektami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów ślepych oraz kosztorysów inwestorskich,
  • prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych, w tym inwestycji realizatorskich z dofinansowania funduszy zewnętrznych,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,
  • sprawdzanie kosztorysów powykonawczych,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie zabytków, oraz ruchomości i nieruchomości dóbr kultury.
 6. Koordynacja postępowań w zakresie zamówień publicznych, w tym nadzoru nad właściwym stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności:
  • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów,
  • opiniowania zamówień publicznych udzielanych przez Gminę,
  • przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych Gminy w ramach prac w komisji przetargowej,
  • opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych,
  • prowadzenie ewidencji udzielanych przez Gminę zamówień publicznych,
  • przeprowadzania analiz i opracowywania sprawozdań w sprawach zamówień publicznych.
 7. Administrowanie przejściami granicznymi.
 8. Prowadzenie zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego, środków sołeckich.