Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Gminny Zespół Oświaty

ul. Zamkowa 48

47-451 Tworków

tel. 32 419 62 87, 32 419 74 12

e-mail: gzo@krzyzanowice.pl


 

Dyrektor Zespołu:
mgr Daria Wieczorek


 

Godziny urzędowania:
poniedziałek: od 7.00 do 15.00
wtorek: od 7.00 do15.00
środa: od 7.00 do 15.00
czwartek: od 8.00 do 17.00
piątek: od 7.00 do 14.00

 

RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie przy ul. Zamkowej 48, 47-451 Tworków, adres e-mail: gzoksit@krzyzanowice.pl (dalej jako „ADO”);

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, e-mail: IODO@KRZYZANOWICE.PL

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO w następującym zakresie:
 1. w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa,
 2. niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej,
 3. w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy,
 4. mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
  • Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane,

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,

 • Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych ,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   • Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8)       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: (a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

9)       W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

10)   W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

11)   W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy,

12)   Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane,

13)   Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich

Statut i regulaminy
 • Statut Gminnego Zespołu Oświaty
 • Regulamin organizacyjny Gminnego Zespołu Oświaty
 • Regulamin pracy Gminnego Zespołu Oświaty
Sprawozdania roczne
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – ZSP w Zabełkowie
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – ZSP w Owsiszczach
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – Żłobek w Tworkowie
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – SP w Tworkowie
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – SP w Krzyżanowicach
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – SP w Chałupkach
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – SP w Bieńkowicach
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – Przedszkole w Tworkowie
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – Przedszkole w Krzyżanowicach
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – Gminny Zespół Oświaty
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – Gminny Ośrodek Kultury
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – Przedszkole w Chałupkach
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – Przedszkole w Bieńkowicach
 • Sprawozdanie finansowe za 2023 rok – Gminna Biblioteka Publiczna