Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Urząd Stanu Cywilnego
StanowiskoNumer biuraNumer wewnętrznyAdres e-mail
Zastępca Kierownika
Dorota Dwulecki
17126usc@krzyzanowice.pl

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
  • rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
  • sporządzanie aktów stanu cywilnego, prowadzenia i archiwizacji ksiąg stanu cywilnego,
  • sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  • dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego,
  • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
  • przyjmowanie oświadczeń o wystąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  • stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
  • wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,
  • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
  • ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenie alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
  • współdziałanie z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą oraz z placówkami państw obcych w Polsce.