Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Kontroler wewnętrzny
StanowiskoNumer biuraNumer wewnętrznyAdres e-mail
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej24130kontrola@krzyzanowice.pl

Do zadań kontrolera wewnętrznego należy:

    1. Przeprowadzanie kontroli, zgodnie z zatwierdzonym przez Wójta Gminy planem kontroli, w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych.
    2. Sporządzenie protokołów zawierających wyniki kontroli i wystąpień pokontrolnych oraz przedkładanie ich Wójtowi Gminy.
    3. Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzanych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
    4. Wskazanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.