Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Sprawozdania i opinie – rok 2024
Sprawozdania i opinie
  • Sprawozdanie finansowe za 2023 r. – Gmina Krzyżanowice
  • Sprawozdanie finansowe za 2023 r. – Jednostka Urzędu Gminy Krzyżanowice
  • Uchwała nr 4200/III/107/2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krzyżanowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2023 rok
  • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.
  • Uchwała nr 4200/III/52/2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzyżanowice , wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
  • Uchwała nr 4200/III/51/2024 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie opinii o możliwość sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok Gminy Krzyżanowice