Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Referat Organizacyjny
StanowiskoNumer biuraNumer wewnętrznyAdres e-mail
Kierownik (Sekretarz Gminy)16127sekretarz@krzyzanowice.pl
Sekretariat Wójta19106sekretariat@krzyzanowice.pl
Obsługa Rady Gminy23139biurorady@krzyzanowice.pl
Dział Kadr15124ug@krzyzanowice.pl
Dział Obsługi15124organizacyjny@krzyzanowice.pl
Dowody osobiste, ewidencja ludności22128ewidencja@krzyzanowice.pl

Do zadań i kompetencji referatu organizacyjnego należy:

 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
  • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  • prowadzenie ewidencji korespondencji,
  • prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  • przygotowanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
  • zabezpieczenie techniczno-organizacyjne stałych i doraźnych dyżurów ustalonych przez Wójta,
  • prenumerata czasopism,
  • prowadzenie i udostępnianie zainteresowanym mieszkańcom zbioru przepisów prawnych,
  • nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  • prowadzenie archiwum zakładowego,
  • wydawanie zaświadczeń, potwierdzenia oświadczeń w innych sprawach indywidualnych obywateli określonych w odrębnych przepisach,
  • przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
 2. Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu, a w szczególności:
  • prowadzenie adaptacji, remontów, napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
  • analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe umieszczanie opłat z tym związanych,
  • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
  • prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  • prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
  • nadzorowanie pracy pracowników obsługi w zakresie utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
  • wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu.
 3. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
  • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem prazy oraz akt osobowych pracowników,
  • organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  • przygotowanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy
  • zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
  • przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
  • zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
  • organizowanie i prowadzenie przeglądów kadrowych,
  • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  • ewidencja czasu pracy pracowników,
  • kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.
 4. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Gminy i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne Rady, a w szczególności:
  • pomoc merytoryczna i prawna Radnym w wypełnieniu mandatu,
  • przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
  • przekazywanie do realizacji interpelacji i wniosków Radnych oraz czuwanie nad terminowością udzielania odpowiedzi,
  • nadzór na wykonywaniem uchwał organów Gminy,
  • przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
  • przekazywanie korespondencji do i os rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
  • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
  • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
  • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
  • prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
  • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
  • organizowanie szkoleń radnych.
 5. Wykonywanie działań z zakresu spraw obywatelskich, a w szczególności:
  • ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
  • wydawanie decyzji zezwalających na pobyt w strefie nadgranicznej,
  • prowadzenie stałego rejestru wyborców dla Gminy,
  • postępowań cywilnych i karnych, w tym:
   • wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
   • przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
   • udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
   • przyjmowanie obwieszczeń.
  • przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach,
  • udzielania pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych.
 6. Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
  • okresowa analiza bhp,
  • stwierdzenie zagrożeń zawodowych,
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  • zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
  • przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
  • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
  • udział w dochodzeniach powypadkowych.
 7. Zapewnienie wykonywania czynności przez obsługę prawną Urzędu oraz nadzór jej wykonania.
 8. Udział w przeprowadzeniu i pracach przygotowawczych wyborów, referendum i spisów.