Zapisz się
do newslettera
Logo migam
Wydarzenia
Powiązanie ścieżek naukowych w Meandrach Granicznych Odry - ścieżka do kaplicy Pustynia

Powiązanie ścieżek naukowych w Meandrach Granicznych Odry - ścieżka do kaplicy Pustynia

Powiązanie ścieżek naukowych w Meandrach Granicznych Odry - ścieżka do kaplicy Pustynia  

MĚSTO BOHUMÍN


STRESZCZENIE PROJEKTU W JĘZYKU POLSKIM

 

 

 1. Tytuł projektu, lokalizacja projektu:
  Powiązanie ścieżek naukowych na Granicznych Meandrach Odry - ścieżka do Kaplicy Pustynia

  Bogumin - Stary Bogumin, ścieżka do Kaplicy Pustynia do cmenatrza, numer działki: 1327/7, 1326,1317. Właścicielem działki jest miasto Bogumin.

 2. Skrócony opis projektu:
  Krótki opis:

  Miasto Bogumin wybudowało w roku 2011 ściezkę naukową na obszarze chronionego krajobrazu Granicznych Meandrów Odry po czeskiej stronie rzeki Odry  o długości 9 km. Ścieżka posiada 6 tablic naukowych, 17 przystanków i nawiązuje do trasy dla wodniaków. Kolejne tablice informacyjne znajdują się na rynku św. Floriana w Kopytowie (najmniejszym rynku w Czechach) i przystani kajakowej w Starym Boguminie.
  http://www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/naucne-stezky/hranicni-meandry-odry/

  Graniczne Meandry Odry mieszczące się na obszarze 131,1 ha zostały ogłoszone zabytkiem przyrody w styczniu 2006 roku. Obie ścieżki naukowe rozpoczynają się w pobliżu starego przejścia granicznego między Starym Boguminem a Chalupkami. Nie są wzajemnie powiązane, ani tez wspólnie promowane. Przyszłe powiązanie ścieżek naukowych  z czeskiej strony na stronę polską projektują Bogumin i Gorzyce w miejscu istniejącego brodu przez Olzę między Kopytowem i Olzą w ramach projektu "Mamy do siebie bliżej" (nr. rej. CZ.3.22/3.3.05/08.00348). Część ścieżki naukowej po stronie czeskiej do Kaplicy Pustynia prowadzi na odcinku około 170 m przez nieutrzymane trawniki i zagospodarowane pola.

  Całość obejmuje 12 tablic naukowych w języku polskim i czeskim, tematycznie związanych z europejskim fenomenem Medrów Odry wraz z doniosłą miejscową fauną i florą. Meandry Odry nie są dostatecznie wykorzystane do wspólnej integracji czeskiej i polskiej młodzieży szkolnej za pośrednictwem korzystania z wspólnej ścieżki naukowej w ramach wychowania enwironmentalnego-przyrodniczego dzieci.

  11/2011-3/2012 - przygotowanie zamiaru projektowego, spotkania koordynacyjne z polskim partnerem , przygotowanie dokumentacji technicznej i wniosku o dofinansowanie, tłumaczenia, wniosek miejscowy.

  3-6/2012 - postępowanie budowlane.

  6-7-2012 - postępowanie przetargowe do zrealizowania częsci budowlanej, przygotowanie wspólnej imprezy dla szkół, przygotowanie i realizacja dwujęzycznego Przewodnika Granicznych Meandrów Odry ( 2000 egzemplarzy).

  Wnioskodawca częsci budowlanej - chodnika zostanie wybrany na podstawie postępowania przetargowego według dyrektywy o zamówieniach publicznych (dyrektywa znajduje się w załączniku) Miasta Bogumin. Za przygotowanie i realizację imprez dla dzieci z czeskich i polskich szkół podstawowych odpowiada dyrektor szkoły Dr. E. Beneše (organizacja samorządowa mista) Mgr. Barbora Balcarovičová. Za przygotowanie i realizację dwujęzycznego Przewodnika odpowiada wydział organizacyjny Urzędu Miejskiego w Boguminie przy współpracy ze stowarzyszeniem Graniczne Meandry Odry i Gminą Krzyżanowice.

  7-9/2012 - budowa chodnika.
  Budowęzabezpieczy, wykona dostawca - firma zewnętrzna.

  9-10/2012 - impreza dla szkół.
  Wydatki związane z imprezą dla szkoły polskiej i czeskiej poniesie w pełni wnioskodawca. Działanie dotyczy wydatku za transport, przekąski, nagrody dla dzieci, materiały promocyjne. Razem 10 000 Kč.

  Grupa docelowa:
  Grupa docelowa to obywatele miasta Bogumin i regionu gminy Krzyżanowice, a w szczególnosci osoby, które będą korzystały z trasy rowerowej, pieszej (np. nordic walking) oraz porą zimową - na nartach. Duża grupa docelowa to turyści, którzy będę informawani za pośrednictwem aktualizowanego dwujęzycznego Przewodnika Granicznymi Meandrami dry. Przewodnik zostanie przekazany do ośrodków turystycznych w powiecie Karwina i w Poslce, w gminie Krzyżanowice oraz mieście Racibórz. Liczna grupa docelowa to uczniowie, studenci i nauczyciele zwiedzający ścieżkę naukową w ramach zajęć przyrodniczych.

  Efekt transgraniczny:
  W ramach projektu przewidzianie jest zacieśnienie wspólnych więzów transgranicznych i współpracy znaczenia lokalnego. Projekt uatrakcyjni wspólny czesko - polski zabytek natury i bezpośrednią okolicę czesko- polskiej granicy, Starego Bogumina i Chałupek. Obszar jest ogólnodostępny dla zwiedzających. Ulokowanie projektu jest z punktu widzenia więzów i kontaktów absolutnie idealny. Oczekiwany wynik projektu to wprowadzenie tradycyjnych wspólnych imprez pomiędzy szkołami podstawowymi, nawiązanie więzłów przyjaźni między dziećmi z pogranicza.
  Projekt uzupełnia szereg imprez trangranicznych połączonych tematem Odry oraz Meandrów i pozytywnie wspiera już rozwini,ęte stosunki przgraniczne, np. współpracę szkół w dziedzinie środowiskowo - przyrodniczej (enwironmentalnej), jak również przyczyni się do zwiększenia kontaktów pratnerskich miedzy samorzadami, które realizują współpracę transgraniczną opartą na umowie o partnerstwie (załącznik nr 8).

  Cele/oczekiwania/rezultaty:
  Pierwszy cel projektu to wypracowanie nowego wspólnego produktu ruchu turystycznego - powiązanie ścieżek naukowych na Granicznych Meandrach Odry po czeskiej i polskiej stronie rzeki i ich wspólna propagacja w celu rozwijania ruchu turystycznego i integracji pogranicza.

  Wsółpraca i propagowanie polega szczególnie na:
  - wspólnym przygotowaniu i druk dwujęzycznych ulotek promocyjnych oobu ścieżkach naukowych z mapką ogólną i informacjami o poszczególnych przystankach w ilości 2000 sztuk (załącznik nr 12),
  - ulokowanie mapy ściezki edukacyjnej na instniejącą tablicę 2x1 m na rynku w Starym Boguminie, niedaleko przejścia granicznego przez Odrę,
  - propagacji wspólnego produktu na stronach internetowych Bogumina w Czechach i Polsce, w zakładce "ścieżki naukowe" na http://www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/naucne-stezky/hranicni-meandry-odry/, uzupełnienie przystanków o kolejne wirtualne widoki.

  Drugi cel proejktu to modernizacja infrastruktury ruchu turystycznego - wybudowanie ścieżki dla pieszych i kolarzy na trasie ścieżki naukowej do Kaplicy Pustynia do przystanku nr 2, który mieści się niedaleko rynku w Starym Boguminie. Obecnie ścieżka jest niedostępna i nieprzejezdna dla rowerów na odcinku koło cmentarza poprzez pole do kaplicy. Miasto Bogumin opracowało dokumentację techniczną wybudowania ścieżki. Ścieżka nawiązuje do trasy rowerowej nr 6109. Jest zaprojektowana jako droga gruntowa o długości 168 m i szerokowści 1,5 m. W miejscu skrzyżowania terenów rolniczych jest zaplanowany przejazd dla maszyn rolniczych. Na odcinku Stary Bohumin - Kaplica Pustynia zostanie uzupełnione oznakowanie (miejscowy turystyczny cel tracy rowerowej, ścieżka naukowa). Pamiątkowa Kaplica Pustynia, drobna budowla sakralna jest odpowiednim celem turystycznym i miejscem do przechadzek  oraz wycieczek rowerowych dla mieszkańców Bogumina i Krzyżanowic.

  Trzeci cel projektu to wykorzystanie powiązania ścieżek naukowych i modernizowanej ścieżki wiodącej do Kaplicy Pustynia do współpracy w zakresie wychowania środowiskowo-przyrodniczego młodzieży. Planowane są spotkania młodziezy szkolnej szkoły podstawowoej z Bogumina i Chalupek w ramach czesko-polskiej integracji i wychowania dzieci w dziedzinie środowiska naturalnego. Dla wsparcia tego celu zostanie opracowana polska wersja wirtualnej ścieżki naukowej na: http://www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/naucne-stezky/hranicni-meandry-odry/ .

  Budżet projektu:
  Całkowity budżet projektu (razem z innym dofinansowaniem) EUR 21 067,36

  Wnioskowana kwota dofinansowania z programu FM POWT CZ-PL 207-2013 tj, 85% z całego budżetu projektu: EUR 17 907,25

  Wnioskodawca:
  Nazwa: Město Bohumín
  Adres: Masarykova 158, 735 81 Bohumín, CZ
  Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań: Ing. Petr Vícha
  Funkcja: starosta

  Imię i nazwisko Koordynatora projektu: Ing. Věra Vzatkov
  á
  Funkcja: projektový manažer, odbor rozvije a investic Městského úřadu v Bohumíně
  Tel: 00420 596 092 162, 00420 777 029 121
  Fax: 00420 596 092 101

  Partner zagraniczny:
  Nazwa organizacji: Gmina Krzyżanowice
  Adres: Główna 5, 47-450 Krzyżanowice,PL
  Osoba odpowiedzialna za projekt: Mgr. Ewa Widera
  Funkcja: podinspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych
  Tel: 0048 32 419 40 50
  Fax: 0048 32 419 42 34

  Wnioskodawca:
  V Bohumíně 14.3.2012

  ""

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij