Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Gdzie to załatwić…

Urząd Gminy

Gdzie to załatwić

Sprawa Jednostka obsługująca Piętro Pokój Telefon
Małżeństwa, narodziny, zgony
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Sporządzenie aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego I 17 wew. 126
Dowody osobiste
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Referat Organizacyjny I 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia Referat Organizacyjny I 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia Referat Organizacyjny I 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności Referat Organizacyjny I 22 wew. 128
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych jego posiadacza Referat Organizacyjny I 22 wew. 128
 Meldunki        
Zameldowanie na pobyt stały   Referat Organizacyjny  I 22  wew. 128
Zameldowanie na pobyt czasowy  Referat Organizacyjny  I   22  wew. 128
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy  Referat Organizacyjny  I   22  wew. 128
Wymeldowanie z pobytu stałego   Referat Organizacyjny  I   22  wew. 128
Wymeldowanie z pobytu czasowego   Referat Organizacyjny  I   22  wew. 128
Mieszkania
Przyznanie dodatku mieszkaniowego Referat Budżetu i Finansów I 14 wew. 121
Przyznanie mieszkania komunalnego Referat Gospodarki Przestrzennej Parter 1 wew. 141
Nabycie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Parter 3 wew. 142
Nieruchomości
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Podział nieruchomości Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Rozgraniczenie nieruchomości Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 3 wew. 142
Działalność gospodarcza
Zarejestrowanie działalności gospodarczej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 1 wew. 140
Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 1 wew. 140
Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Parter 1 wew. 140
Zezwolenia i decyzje
Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych Referat Gospodarki Przestrzennej Parter  1 wew. 141 
Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami   Parter    3 wew. 133  
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami   Parter   3   wew. 133  
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży   Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami   Parter   wew. 140 
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami   Parter   wew. 140 
Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej Referat Organizacyjny    I 22 wew. 128  
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  Referat Gospodarki Przestrzennej   Parter   wew. 141 
Zaświadczenia        
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego  Urząd Stanu Cywilnego  I 17 wew. 126
Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku   Urząd Stanu Cywilnego   17   wew. 126
Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego  Urząd Stanu Cywilnego   17   wew. 126
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych Referat Organizacyjny   22  wew. 128
Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej  Referat Organizacyjny   15  wew. 124
Poświadczenie własnoręczności podpisu   Referat Organizacyjny   15   wew. 124
Stwierdzenie zgodności odpisu lub kopii dokumentów z oryginałem   Referat Organizacyjny    I 15   wew. 124
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych   Referat Organizacyjny   15   wew. 124
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym   Referat Organizacyjny   15   wew. 124
Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych   Referat Organizacyjny   15   wew. 124

 

 

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij