Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Infrastruktura

Drogi

Przez obszar gminy przebiegają dwie drogi krajowe - nr 45 i 78, prowadzące do przejścia granicznego Chałupki - Bohumin, o łącznej długości 20,8 km, będące w zarządzaniu i utrzymaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Ponadto na terenie gminy znajdują się dwie drogi wojewódzkie o łącznej długości 2,7 km. Ich zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, natomiast za ich utrzymanie jest odpowiedzialny Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

Dróg powiatowych jest 8, a ich łączna długość wynosi 21,3 km. Zarządzanie nimi i ich utrzymanie należy do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

Pozostałe drogi należą do kategorii dróg gminnych. Ich łączna długość wynosi około 84,3 km. Większość z nich ma nawierzchnię utwardzoną masą asfaltową lub betonową.

 

Stan zaopatrzenia w wodę

Mieszkańcy gminy są zaopatrywani w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie - utrzymywanej i eksploatowanej wspólnie z gminą Krzanowice. Stacja Uzdatniania Wody w Rudyszwałdzie stanowi zasilanie rezerwowe w przypadku awarii lub niedoboru wody na SUW Borucin dla sołectw Chałupki, Rudyszwałd, Zabełków. Dostawa wody do poszczególnych odbiorców odbywa się na bieżąco, bez większych zakłóceń. Utrzymanie w należytym stanie technicznym, konserwacja bieżąca sieci wodociągowej oraz prowadzenie remontów bieżących leży w gestii Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Górna Odra Sp. z o.o. z siedzibą w Roszkowie.

 

Stan elektryfikacji

Gmina Krzyżanowice jest całkowicie zelektryfikowana. Główna sieć energetyczna jest doprowadzona od strony północnej, tj. od strony Raciborza. Na terenie gminy dominują dwa rodzaje sieci energetycznej - linia kablowa o napięciu 15 kV oraz linia napowietrzna o napięciu 15 kV. Powyższe linie energetyczne poprzez transformatory dostarczają energię elektryczną do wszystkich gospodarstw domowych. Ogółem na terenie gminy rozlokowanych jest około 50 transformatorów.

Właścicielem całej infrastruktury elektroenergetycznej jest Górnośląski Zakład Energetyczny w Gliwicach, natomiast bieżącej konserwacji i napraw sieci dokonuje Zakład Energetyczny, Rejon Racibórz.

 

Stan telefonizacji

Operatorem stacjonarnym działającym na terenie gminy Krzyżanowice jest Telekomunikacja Polska SA. Obecnie telefon stacjonarny posiada 97% gospodarstw domowych, co odpowiada liczbie 2 537 numerów. Ponadto na terenie gminy znajduje się 10 ogólnodostępnych aparatów telefonicznych. Istniejący stan gmina zawdzięcza przeprowadzanej w latach 1994-2000 rozbudowie sieci telefonicznej przez Telekomunikację Polską SA, w wyniku której zaspokojono 100% wniosków mieszkańców.

Dodatkowo obszar gminy objęty jest zasięgiem sieci telefonii komórkowych GSM: Era, Plus, Orange.

 

Stan gospodarki komunalnej

W latach 1998-1999 w miejscowości Tworków powstało składowisko odpadów komunalnych składające się obecnie z 3 kwater i odpowiedniej struktury technicznej. Składowisko to jest aktualnie eksploatowane również przez sąsiednią gminę Krzanowice i pełni funkcję składowiska międzygminnego. Docelowo na składowisku ma powstać sześć kwater przeznaczonych na magazynowanie odpadów. Pojemność składowiska w pełni pokrywa potrzeby w zakresie składowania odpadów z terenu obu gmin.

W zakresie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Krzyżanowice istnieje jedynie kanalizacja deszczowa i burzowa o przekrojach od Ø300 do Ø1000. Gmina posiada opracowaną koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej wraz z systemem oczyszczania ścieków. Przewidziana do realizacji kanalizacja sanitarna ma na celu odprowadzenie ścieków z terenów obecnie zabudowanych. Projekt zakłada doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do wszystkich 10 sołectw na terenie gminy. Wykonanie odprowadzenia ścieków z 7 sołectw, tj. Krzyżanowic, Tworkowa, Bolesławia, Bieńkowic, Nowej Wioski, Owsiszcz i Roszkowa nastąpi do oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Ścieki komunalne z pozostałych 3 sołectw, tj. Chałupek, Rudyszwałdu i Zabełkowa będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Bohuminie (Czechy). Gmina czyni starania o pozyskanie środków na ten cel z Funduszu Spójności.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij