Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Referat Budżetu i Finansów

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:

 1. Przygotowywanie projektu budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz jego zmian w formie uchwał i zarządzeń,
 2. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu gminy,
 4. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości, a w szczególności:
  1. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
  2. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,
  3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
  4. sprawowanie kontroli wydatków środków pieniężnych, obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych, przyjmowaniem, wydawaniem i zakupem środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów,
  5. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  6. nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych, wycena aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego, dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  7. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  8. przygotowywanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,
  9. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2. gromadzenie i przechowywanie oraz weryfikacja deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  3. wydawanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
  5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 6. Rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT).
 7. Prowadzenie księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.
 9. Wykonywanie czynności z zakresu udzielanych dotacji w tym m. in. przygotowywania umów, rozliczeń dotacji i kontroli środków.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij