Zapisz się
do newslettera

Szlak Górnej Odry

 

 

Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza   Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím


Nazwa projektu - Szlak Górnej Odry - zielone ścieżki pogranicza

Nazwa programu – INTEREG V-A Republika Czeska – Polska / INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Budżet całkowity / Celkový rozpočet – 2.352.476,57 euro

Dofinansowanie EFRR – 1.999.605,08 euro

Opis projektu:

Działania projektu dążą do stworzenia nowego produktu turystycznego - rowerowego 'Szlaku Górnej Odry'. To na terenie Euroregionu Silesia, przebiegając przez teren Euroregionu Śląsk Cieszyński, Odra stanowi naturalne bogactwo przyrodnicze, które do tej pory nie zostało odpowiednio wykorzystane.

Głównym założeniem Partnerów Projektu w tym zmiany jakiej oczekują w wyniku jego realizacji jest podniesienia atrakcyjności obszaru pogranicza w dorzeczu górnej Odry tj. na terenach gmin Partnerskich, ale również w ościennych gminach i regionach poprzez uzupełnienie brakującej infrastruktury i połączenie jej wspólnym szlakiem. Produktem projektu będzie nowa transgraniczna oferta turystyczna oparta na dziedzictwie przyrodniczym rzeki Odry tj. nowy 'Szlak górnej Odry'. Celem głównym projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i stworzenie warunków do rozwoju transgranicznego rynku pracy w branży turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze dorzecza górnej Odry.

Działania projektu dążą do stworzenia nowego produktu turystycznego - rowerowego 'Szlaku Górnej Odry'. To na terenie Euroregionu Silesia, przebiegając przez teren Euroregionu Śląsk Cieszyński, Odra stanowi naturalne bogactwo przyrodnicze, które do tej pory nie zostało odpowiednio wykorzystane. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 5 działań kluczowych, które pozwolą na udostępnienie tej części pogranicza dla rowerzystów, a także miłośników przyrody:

1) Zarządzanie projektem;

2) Działania promocyjne i informacyjne - działanie uzupełniające w celu zabezpieczenia odpowiedniej promocji i informacji o projekcie;

3) Stworzenie transgranicznego szlaku rowerowego "Szlak Górnej Odry" oraz uzupełnienie infrastruktury - część inwestycyjna, uzupełnienie szlaku o brakujące odcinki ścieżek na terenie poszczególnych gmin;

4) Podniesienie atrakcyjności transgranicznego szlaku rowerowego "Szlak Górnej Odry"  - grupa działań mająca na celu zwiększenie powiadomienia o efektach projektu jak również mająca na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców skupionych w różnych grupach docelowych: osoby starsze np. mat. drukowane (folder, mapa), osoby młodsze -strona www i aplikacja o szlaku, całość - program lojalnościowy;

5) Udostępnienie transgranicznego szlaku rowerowego "Szlak Górnej Odry - organizacja konferencji tematycznej (produkty turystyczne/marki turystyczne)  np. "Potencjał turystyczny pogranicza polsko-czeskiego lub "Szlak Górnej Odry"/"Szlak Górnej Odry - uzupełnienie szlaku Greenways", itp.) oraz organizacja rajdu rowerowego "Szlakiem Górnej Odry" połączonego z piknikiem turystycznym.

Celem działania jest również wprowadzenie szlaku na listę szlaków Greenways.

Łącznie w ramach projektu zostanie wybudowanych 16 804 mb ścieżek rowerowych. Realizacja tego zadania przyczyni się do powstania szlaku o łącznej długości 151 km.

Przebieg i długości w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

1.Gmina Lyski - 2 odcinki - Lyski o długości 657 mb, Żytna 2050 mb,

2.Gmina Krzyżanowice - 3 odcinki - Tworków ul. Odrzańska 454 mb, Bieńkowice 1383 mb, Tworków 1498 mb

3.Gmina Kornowac - 2 odcinki - Łańce 700 mb, Pogrzebień 1758 mb,

4.Gmina Lubomia - 1 odcinek - 902 mb,

5.Gmina Vresina - 1 odcinek - 946 mb,

6.Gmina Hat - 1 odcinek 860 mb,

7.Gmina Silherovice - 5 odcinków o łącznej długośći 4356 mb,

8. Gmina Bohumin - 1 odcinek, Kopytov - Červín 1240 mb.

 


 

Nazew projektu - Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím

Nazew programu –  INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Celkový rozpočet – 2.352.476,57 euro

Dofinansowanie EFRR – 1.999.605,08 euro

Aktivity projektu směřují k vytvoření nového turistického produktu - cyklistické 'Stezky horní Odry'. Právě na území Euroregionu Silesia, v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko, je Odra přirozeným přírodním bohatstvím, které dosud nebylo využito.

Hlavním předpokladem Partnerů Projektu, včetně změn očekávaných v důsledku jeho realizace, je zvýšení atraktivity oblasti pohraničí v povodí horní Odry tj. na území Partnerských obcí, ale také v sousedních obcích a regionech prostřednictvím doplnění chybějící infrastruktury a jejich spojení pomocí společné stezky. Produktem projektu bude nová přeshraniční turistická nabídka založená na přírodním dědictví řeky Odry tj. nová 'Stezka horní Odry'. Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím většího využití potenciálu přírodních zdrojů a vytvoření podmínek pro rozvoj přeshraničního trhu práce v oblasti turistiky na základě přírodního dědictví horní Odry.

V rámci projektu bude uskutečněné 5 klíčových aktivit, které umožní zpřístupnění této části pohraničí cyklistům, a také milovníkům přírody: 

1) Řízení projektu;

2) Propagační a informační aktivity - doplňující aktivity za účelem zajištění vhodné propagace a informovanosti o projektu;

3) Vytvoření přeshraniční cyklotrasy "Stezka horní Odry" a doplnění oraz infrastruktury - investiční číst, doplnění trasy o chybějící úseky stezek na území jednotlivých obcí;

4) Zvýšení atraktivity přeshraniční cyklotrasy "Stezka horní Odry"  - skupina aktivit, jejichž cílem je zvýšení povědomí o výsledcích projektu, a také získání širokého okruhu odběratelů soustředěných do různých cílových skupin: starší osoby, např. materiály v podobě tiskovin (prospekt, mapa), mladší osoby - webové stránky a aplikace věnovaná stezce, celek - věrnostní program;

5) Zpřístupnění přeshraniční cyklotrasy "Stezka horní Odry - uspořádání tematické konference (turistické produkty/turistické značky) např.  "Turistický potenciál polsko-českého pohraničí nebo "Stezka horní Odry"/"Stezka horní Odry - doplnění trasy Greenways", apod.) a uspořádání cyklistického závodu "Po stezce horní Odry" spojeného s cyklistickým piknikem.

Cílem aktivity je rovněž zapsání trasy do seznamu stezek Greenways.

Celkem bude v rámci projektu vybudováno 16 804 mb cyklostezek. Realizace tohoto úkolu přispěje ke vzniku trasy o celkové délce 151 km.

1.Obec Lyski - 2 úseky - Lyski o délce 657 mb, Żytna 2050 mb,

2.Obec Krzyżanowice - 3 úseky - Tworków  ul. Odrzańska 454 mb, Bieńkowice 1383 mb, Tworków 1498 mb

3.Obec Kornowac - 2 úseky - Łańce 700 mb, Pogrzebień 1758 mb,

4.Obec Lubomia - 1 úsek - 902 mb,

5.Obec Vřesina - 1 úsek - 946 mb,

6.Obec Hať - 1 úsek 860 mb,

7.Obec Šilheřovice - 5 úseků o celkové délce 4356 mb,

8.Obec Bohumín - 1 úsek, Kopytov - Červín 1240 mb.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij