Przejdź do treści

Projekt: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest – wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Roszkowie”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami.

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie prac na budynku mieszczącym Oddział Zamiejscowy Przedszkola w Krzyżanowicach Przedszkole w Roszkowie oraz lokale mieszkaniowe. Przewidziane w projekcie prace zakładają demontaż starego pokrycia dachowego zawierającego szkodliwy azbest i jego wymianę na blachodachówkę. Dodatkowo, planuje sie wykonanie prac odtworzeniowych oraz zabezpieczający dachu, polegających na impregnacji grzybobójczej, wymianie rur oraz remoncie kominów.

Cel projektu: Neutralizacja szkodliwego azbestu i odtworzenie pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem jego konstrukcji.

Efekt projektu: Oczyszczenie gminnego zasobu nieruchomości z potencjalnie szkodliwego materiału, jakim jest azbest.

Wartość projektu: 41.471,17 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 25.972,16 zł.