Przejdź do treści
Zrzut-ekranu-94.png

Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

 1. Rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego, prowadzenia i archiwizacji ksiąg stanu cywilnego.
 3. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
 4. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego.
 5. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 6. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 7. Stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa.
 8. Wskazanie kandydata na opiekuna prawnego.
 9. Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
 10. Ustanowienie pełnomocnika o ustalenie ojcostwa i roszczenie alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie.
 11. Współdziałanie z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą oraz z placówkami państw obcych w Polsce.

Referat Budżetu i Finansów

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:

 1. Przygotowywanie projektu budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz jego zmian w formie uchwał i zarządzeń,
 2. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. Udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu gminy,
 4. Prowadzenie spraw z zakresu księgowości, a w szczególności:
  1. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
  2. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,
  3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
  4. sprawowanie kontroli wydatków środków pieniężnych, obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych, przyjmowaniem, wydawaniem i zakupem środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów,
  5. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  6. nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych, wycena aktywów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego, dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  7. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  8. przygotowywanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,
  9. prowadzenie spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2. gromadzenie i przechowywanie oraz weryfikacja deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  3. wydawanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
  5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 6. Rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT).
 7. Prowadzenie księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.
 9. Wykonywanie czynności z zakresu udzielanych dotacji w tym m. in. przygotowywania umów, rozliczeń dotacji i kontroli środków.

Referat Organizacyjny

Do zadań i kompetencji Referatu Organizacyjnego należy:

 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
 • przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
 • zabezpieczenie techniczno-organizacyjne stałych i doraźnych dyżurów ustalonych przez Wójta,
 • prenumerata czasopism,
 • prowadzenie i udostępnienie zainteresowanym mieszkańcom zbioru przepisów prawnych,
 • nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • wydawanie zaświadczeń, potwierdzenia oświadczeń w innych sprawach indywidualnych obywateli określonych w odrębnych przepisach,
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
 1. Administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu, a w szczególności:
 • prowadzenie adaptacji, remontów, napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 • analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe
  i kancelaryjne,
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 • prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 • nadzorowanie pracy pracowników obsługi w zakresie utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
 • wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu.
 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 • przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 • zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
 • przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 • zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 • organizowanie i prowadzenie przeglądów kadrowych,
 • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych.
 1. Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Gminy i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne Rady, a w szczególności:
 • pomoc merytoryczna i prawna Radnym w wypełnieniu mandatu,
 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 • przekazywanie do realizacji interpelacji i wniosków Radnych oraz czuwanie nad terminowością udzielania odpowiedzi,
 • nadzór nad wykonaniem uchwał organów Gminy,
 • przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
 • przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 • prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 • organizowanie szkoleń radnych.
 1. Wykonywanie działań z zakresu spraw obywatelskich, a w szczególności:
 • ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • wydawanie decyzji zezwalających na pobyt w strefie nadgranicznej,
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców dla Gminy,
 • postępowań cywilnych i karnych, w tym: przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora, udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację, przyjmowania obwieszczeń, wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych.
 • przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach,
 • udzielania pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych.
 1. Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
 • okresowa analiza stanu bhp,
 • stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 • udział w dochodzeniach powypadkowych.
 1. Zapewnienie wykonywania czynności przez obsługę prawną Urzędu oraz nadzór jej wykonania.
 2. Udział w przeprowadzeniu i pracach przygotowawczych wyborów, referendum i spisów.

Referat Gospodarki Przestrzennej

Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki Przestrzennej należy:

 1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, a w szczególności:
 • przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 • koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych
  do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie wypisów
  i wyrysów, zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń o zgodności planowanych zmian sposobu użytkowania nieruchomości, postanowień w sprawie zgodności wstępnych projektów podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
 • dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań,
 • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • wyposażeniem gruntów w urządzenia komunalne,
 • prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach nie posiadających planu miejscowego,
 • prowadzenie rejestru decyzji w sprawie ustalenia  warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno-technicznej, wykonawstwa i odbioru,
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy w tym dbałość o prawidłowy stan techniczny gminnych obiektów użyteczności publicznej.
 1. Zarządzanie drogami gminnymi, a w szczególności:
 • projektowanie przebiegu dróg,
 • realizacja zimowego utrzymania dróg,
 • budowę, modernizację, utrzymanie prawidłowego stanu technicznego i ochronę dróg, mostów i przepustów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z gospodarką drogową,
 • koordynację i obsługę współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów,
 • prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do poszczególnych kategorii,
 • realizacja zadań związanych z przystankami autobusowymi, zatrzymaniami na przystankach, w tym rozliczanie za zatrzymania,
 • wydawanie decyzji dotyczących umieszczenia reklam.
 1. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, a w szczególności:
 • opracowywanie projektów, koordynacja oraz realizacja programów rozwoju Gminy w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej,
 • bilansowanie potrzeb w zakresie realizacji zadań gospodarki komunalnej, mieszkaniowej,
 • przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie gospodarki komunalnej mieszkaniowej (pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym),
 • opracowywanie bilansu potrzeb mieszkaniowych gminy i założeń do programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
 • administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym,
 • przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych, oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
 • przygotowywanie zarządzeń w sprawie stawek czynszów za lokale mieszkalne.
 1. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem budowlanym prac wykonywanych przez gminę, a w szczególności:
 • prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno-technicznej, wykonawstwa i odbioru,
 • dbałość o prawidłowy stan techniczny gminnych obiektów użyteczności publicznej,
 • kontrola zgodności realizacji robót z projektami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów ślepych oraz kosztorysów inwestorskich,
 • prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych, w tym inwestycji realizowanych
  z dofinansowaniem funduszy zewnętrznych,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych,
 • sprawdzanie kosztorysów powykonawczych,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie zabytków, oraz ruchomości i nieruchomości dóbr kultury,
 2. Koordynacja postępowań w zakresie zamówień publicznych, w tym nadzoru nad właściwym stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów,
 • opiniowania zamówień publicznych udzielanych przez Gminę,
 • przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy w ramach prac w Komisji przetargowej,
 • opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych,
 • prowadzenia ewidencji udzielanych przez Gminę zamówień publicznych,
 • przeprowadzania analiz i opracowywania sprawozdań w sprawach zamówień publicznych.
 1. Administrowanie przejściami granicznymi.
 2. Prowadzenie zadań z zakresu Funduszu Sołeckiego, środków sołeckich.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami

Do zadań i kompetencji Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, w szczególności dotyczących:
 • ochrony zwierząt, w tym: zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, utylizacji padliny, łowiectwa, opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym: ochrony zieleni, zachowania okazów cennych przyrodniczo,
 • ochrony i kształtowania środowiska, w tym: przestrzeganie przepisów prawa ochrony środowiska, zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochrony środowiska przed odpadami,
 • ogrodów działkowych,
 • ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym: rolniczego wykorzystania gruntów, rekultywacji nieużytków, dbałość o należyty stan dróg transportu rolnego, scalanie gruntów,
 • tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
 • ochrony środowiska przed hałasem, wibracjami i innymi uciążliwościami,
 • gospodarki wodnej i ochrony wód,
 • gospodarowanie środkami przeznaczonymi na Ochronę Środowiska,
 • współpraca z Gminną Spółką Wodną, Spółką „Górna Odra”,
 • współpraca ze Śląską Izbą Rolniczą,
 • realizacja programów w zakresie ochrony środowiska,
 • nadzorowanie spraw z zakresu melioracji na terenie działania Gminy,
 • współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami w zakresie doradztwa rolniczego,
 • ochrony przeciwpowodziowej,
 • ochrony powietrza atmosferycznego,
 • edukacji ekologicznej,
 • wydawania zezwoleń na posiadanie psów rasy niebezpiecznej.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, a w szczególności związanych z:
 • gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
 • ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
 • organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
 • nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 • komunalizacją gruntów,
 • prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
 • tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
 • podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami, a w szczególności:
 • przyjmowanie deklaracji od mieszkańców,
 • kontrola poprawności złożonych deklaracji, systemu segregacji w nieruchomościach indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru działalności regulowanej,
 • wystawianie nakazów płatniczych,
 • nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu odpadów od mieszkańców gminy.
 1. Koordynowanie spraw prowadzonych przez Straż Miejską na terenie gminy.
 2. Realizacja i nadzór nad pracami porządkowo-konserwatorskimi prowadzonymi przez pracowników urzędu na mieniu komunalnym gminy.
 3. Współpraca  w zakresie organizowania imprez kulturalno-sportowych na terenie gminy Krzyżanowice.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej, a w szczególności:
 • załatwianiem spraw z zakresu działalności gospodarczej, w szczególności przyjmowanie, przekształcanie w formę dokumentu elektronicznego i przesyłania wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • prowadzeniem Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości,
 • zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.
 1. Wykonywanie czynności wynikających z realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia konkursu.
 2. Wykonywanie czynności z zakresu udzielanych dotacji w tym m.in. przygotowywania umów, rozliczeń dotacji i kontroli wykorzystania środków.
 3. Nadzór nad pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez osoby z wyrokiem sądowym.
 4. Nadzór nad sprawami związanymi z bieżącym utrzymaniem grobów wojennych na  terenie gminy Krzyżanowice.
 5. Sprawozdawczość.
 6. Rozliczanie paliwa wykorzystywanego w samochodach służbowych oraz sprzęcie przeznaczonym do utrzymania czystości terenu komunalnego oraz pielęgnacji terenów zielonych gminy.
 7. Prowadzenie spraw związanych z utylizacją azbestu.

Stanowisko Pracy ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Sytuacji Kryzysowych

Do zadań i kompetencji Stanowiska pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa energetycznego należą sprawy związane z obronnością kraju, a  w szczególności:

 1. W zakresie obrony cywilnej:
 • kompleksowego planowania, koordynacji przedsięwzięć oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej oraz przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 • przygotowanie ludności i mienia gminy do wykonywania zadań w ramach obrony cywilnej,
 • tworzenia formacji samoobrony, sił i środków służących tym formacjom,
 • organizacja szkoleń i ćwiczeń formacji OC i mieszkańców w zakresie powszechnej samoobrony,
 • tworzenia warunków do wykonywania przez Wójta Gminy funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
 1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
 • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji oraz podejmowanie działań mających na celu ograniczanie ich skutków,
 • opracowywanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego, a w przypadku wystąpienia zagrożenia realizowanie odpowiednich procedur,
 • planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
 • przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
 • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
 1. W zakresie spraw obronnych:
 • przeprowadzanie rejestracji i udział w kwalifikacji wojskowej,
 • opracowywanie i aktualizowanie planów obronnych, tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do prawidłowego wykonania zadań obronnych,
 • realizacja zadań obronnych wynikających z przepisów prawa.
 1. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
 • realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy,
 • wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.
 1. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 • zabezpieczenie logistyczne i materiałowo – techniczne jednostek OSP,
 • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu i mienia.

6. Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym oświetlenia ulicznego.

7. Prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń na terenie Gminy.

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 • zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
 • kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,
 • zabezpieczenie techniczno-organizacyjne realizacji zadań wynikających z zakresu ochrony tajemnicy służbowej i państwowej,
 • kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
 • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Referat Funduszy Zewnętrznych i Promocji

Do zadań i kompetencji Referatu Funduszy Zewnętrznych i Promocji należą sprawy związane z rozwojem Gminy, jej promocją na zewnątrz i pozyskiwaniem środków pomocowych zewnętrznych, a w szczególności:

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje i zadania prowadzone przez Gminę,
 • koordynacja prac nad opracowywaniem strategii rozwoju gminy oraz innych dokumentów strategicznych niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne,
 • wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych umożliwiających rozwiązywanie zdefiniowanych problemów oraz zmierzających do rozwoju Gminy,
 • koordynacji realizacji projektów pomocowych – zapewnienie wykonania zadań, w tym inwestycyjnych, w sposób umożliwiający ich rozliczenie,
 • przygotowywanie koncepcji i prowadzenie działań w zakresie promocji,
 • organizowanie i prowadzenie kontaktów krajowych i zagranicznych Urzędu,
 • informowanie środków masowego przekazu o działalności Gminy i jego organów,
 • realizacja zadań związanych z uczestnictwem Gminy w związkach i stowarzyszeniach,
 • gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
 • współpraca z organizacjami społecznymi w ramach pozyskiwania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami mediów,
 • zbieranie materiałów, przygotowywanie oraz koordynacja wydawania gminnego, lokalnego magazynu informacyjnego,
 • prowadzenie i obsługa profili Gminy w mediach społecznościowych. Komunikacja z opinią publiczną za ich pośrednictwem,
 • koordynacja i realizacja zadań Gminy związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, promocja walorów sprzyjających prowadzeniu i lokowaniu przedsiębiorstw w Gminie oraz oferty inwestycyjnej Gminy, w tym terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz obsługa potencjalnych inwestorów.

Audytor Wewnętrzny

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

 • opracowanie rocznych planów audytu w oparciu o analizę ryzyka,
 • przeprowadzanie zadań zapewniających na podstawie rocznego planu audytu,
  a w uzasadnionych przypadkach również poza planem audytu, mających na celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej opinii oraz wniosków w odniesieniu do badanych procesów oraz systemów w jednostce w szczególności poprzez ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych zawierających rekomendacje i propozycje zmian,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny dostosowania działań jednostki audytowanej do zgłoszonych przez audytora uwag i wniosków,
 • podejmowanie czynności doradczych w celu wspierania Wójta w realizacji celów i zadań.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy realizacja zadań wynikających z europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz:

 • przygotowywanie upoważnień oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • opracowywanie instrukcji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • opracowywanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego,
 • szkolenie pracowników, którzy uzyskali dostęp do systemu informatycznego związanego z przetwarzaniem danych osobowych,
 • kontrola oraz realizacja instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych.