Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002987 pn. „Opracowanie koncepcji rozwoju i oznakowania sieci tras rowerowych w Gminie Krzyżanowice”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”, w ramach „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 83.600,03 PLN

Dofinansowanie ze środków EFRR: 71.060,02 PLN – 85%

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 4.180,00 PLN – 5%

Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice, Gmina Szylerzowice

Termin realizacji projektu: 28.02.2022 r. – 30.03.2023 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie gruntowej inwentaryzacji i mapowania tras i ścieżek rowerowych położonych na terenie gminy Krzyżanowice

W ramach projektu zlecono wykonanie kompleksowej usługi polegającej na opracowaniu dokumentu strategicznego dot. koncepcji rozwoju tras i ich kompleksowego oznakowania na terenie Gminy Krzyżanowice.