Przejdź do treści

Przez najciekawsze i najpiękniejsze tereny gminy Krzyżanowice prowadzą oznakowane trasy rowerowe – R4, 9, 24, 39, 341, 347, 348 i 355 – o łącznej długości prawie 74 km. Przebieg tras jest zgodny z ramową koncepcją tras rowerowych wersja 3.4. z grudnia 1999 r. opracowaną przez mgr inż. Piotra Rościszewskiego dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach w ramach projektu Rowerem po Śląsku, a następnie uzupełnioną dla Klubu Znakarzy Tras Turystycznych PTTK w Pyskowicach.

Zgodnie z kryteriami prowadzenia tras rowerowych o charakterze turystycznym, trasy prowadzą w miarę możliwości drogami o małym ruchu samochodowym, obok interesujących zabytków, stacji kolejowych i obiektów noclegowych, a z drugiej strony prowadzą terenami leśnymi, obok terenów interesujących pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym.

Rajd02-scaled.jpg
Na rower to do Krzyżanowic!

Przez gminę Krzyżanowice prowadzą drogi krajowe nr 45 i 78. Trasa nr 9 prowadzi odcinkiem drogi nr 78 z Nowego Dworu do skrzyżowania z ul. Dworcową w Olzie, którą prowadzi trasa nr 316. Trasa nr 24 wraz z trasą nr R4 przecinają w Chałupkach nową drogę nr 78, a następnie z konieczności prowadzą tą drogą z Zabełkowa do zjazdu za mostem na Odrze w Olzie, przy czym w Zabełkowie prowadzą odcinkiem drogi nr 45 do jej wylotu na drogę nr 78. Trasy nr 39 i 341 przecinają w Tworkowie drogę nr 78.

Trasa nr 9 stanowi fragment trasy dalekobieżnej Kraków – Pszczyna – Olza – Krzyżanowice – Racibórz – Opole – Wrocław. Rozpoczyna się w Raciborzu koło RaFaKo, prowadząc bocznymi drogami w stronę Bieńkowic. Koniec trasy nr 9 znajduje się przy stacji kolejowej w Olzie. Trasa nr 24 stanowi polską część pętli Euroregionu Śląsk Cieszyński. Trasy nr 24 i R4 prowadzą od przejścia granicznego w Chałupkach ulicami Bogumińską i Raciborską, przecinając nowo wybudowaną drogę nr 78. Przez Zabełków prowadzą ul. Powstańców Śląskich, której ostatni odcinek jest fragmentem drogi nr 45, a następnie drogą nr 78 do zjazdu za mostem na Olzie. Trasa nr 39 rozpoczyna się nie opodal kościoła w Tworkowie i biegnie wraz z trasą nr 9 do pomnika czeskiego oficera, dalej prowadzi na południe przez kolonię Hanowiec do przejścia granicznego Tworków – Hať, gdzie napotyka trasy nr 347 i 348. Trasa nr 341 prowadzi od Urbanka przez kościół w Tworkowie i Bolesław do Borucina, biegnąc drogami o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej. Trasa nr 347 prowadzi do Bojanowa, do połączenia się z trasą nr 6 relacji Racibórz – Krzanowice. Trasa nr 348 zaczyna się w gminie Lubomia i wchodzi do gminy Krzyżanowice od strony Bukowa. Dalej przez Krzyżanowice biegnie do przejścia granicznego Owsiszcze – Píšť. Trasa nr 355 jest pętlą wokół Chałupek, Rudzyszwału i Zabełkowa, krzyżującą się z trasą nr 24.

Oznakowanie tras rowerowych wykonano w dwóch etapach, pozyskując na realizację zadania dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Pierwszy projekt oznakowania tras rowerowych nosił nazwę Cyklo ścieżki i był współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Polska – Czechy 2002 i 2003, Phare CBS prowadzonego przez Euroregion Silesia. Na dofinansowanie tego projektu gminie Krzyżanowice przyznano 6 375 euro, czyli 75% kosztów kwalifikowanych. Koszt całkowity tego etapu wyniósł 66 122,80 zł. Źródłem współfinansowania drugiego projektu pn. Cyklo ścieżki – etap II był Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy – Polska oraz budżet państwa. Zadanie zostało dofinansowanie łącznie w wysokości 85% kosztów kawilfikowalnych, tj. w kwocie 44 195,26 zł. Wartość tego projektu wyniosła 51 994,42 zł.

W pierwszym etapie oznakowano pięć tras o łącznej długości prawie 51 km. W drugim etapie wytyczono i oznakowano kolejne 23 km ścieżek rowerowych. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem i montażem drewnianych ławek, stołów z ławkami oraz tzw. „szałasów”, gdzie turyści będą mogli odpocząć we właściwych warunkach. Zamontowano już 11 ławek, 4 komplety stołów z ławkami oraz 3 „szałasy” z kompletem ławek i stołami.

Utworzenie oznakowanych tras rowerowych znacznie ożywiło ruch turystyczny po obu stronach granicy, pozwoliło na bezpieczne, pouczające wycieczki dla dzieci i młodzieży. Zachęciło do tworzenia nowych i wspierania obecnych form współpracy transgranicznej pomiędzy jednostkami samorządowymi, organizacjami lokalnymi i placówkami oświatowymi. Poza tym utworzenie kompleksowego oznakowania tras rowerowych gminy Krzyżanowice umożliwiło promowanie ciekawego pod względem historycznym, kulturowym i turystycznym regionu.