Przejdź do treści
Chalupki-Rudyszwald-i-Zabelkow-1-scaled.jpg

To tu jest brama do Czech i Polski oraz na Śląsk i Morawy. Tu Odra żłobi swoje naturalne rozlewiska, tworząc unikalne w skali Europy meandry. Tu komponowali Beethoven i Liszt. Tu spędzał chwile młodości Joseph von Eichendorff obok Schillera i Goethego najwybitniejszy twórca niemieckiego romantyzmu w literaturze. Tu pierwszy raz połączono koleją monarchię Hohenzollernów i Habsburgów. Tu przetrwały stare średniowieczne twierdze i szlacheckie pałace, barokowe kościoły i ludowe kapliczki. Tu zachowały się bezcenne zabytki techniki – najstarsza polska kuźnia z 1702 roku i równie wiekowy młyn.

Tu mozna obejrzeć kolekcję możnowładczych pochówków rodziny von Reiswitz, równających się z królewskimi zbiorami wawelskimi. Tyle w skrócie o przebogatym dziedzictwie miejscowości Krzyżanowice.

Gmina Krzyżanowice stwarza nie tylko wyśmienite warunki do zamieszkania oraz weekendowego wypoczynku, ale i inwestowania, czemu służą liczne tereny inwestycyjne, a także system ulg w podatkach lokalnych. Konsekwentnie realizowana jest jest polityka zrównoważonego rozwoju w duchu ekologii. Gminę Krzyżanowice warto odwiedzić i poznać.

Położenie

Gmina Krzyżanowice położona jest w zachodniej części województwa śląskiego, w górnym biegu rzeki Odry.

Leży u wrót obniżenia między Sudetami a Karpatami, zwanego Bramą Morawską, na południu Kotliny Raciborskiej.

Jej obszar zamknięty jest od południowego zachodu granicą państwową z Czechami, od zachodu sąsiaduje z gminą Krzanowice, od północy z miastem Racibórz, a od wschodu jej granice stanowi rzeka Odra, oddzielająca Krzyżanowice od gmin: Lubomia i Gorzyce

Gmina w liczbach

Ogólna powierzchnia: 6 967 hektarów

  • rolne 5 538 hektarów (79% powierzchni),
  • lasy i grunty leśne 259 hektarów (4% powierzchni),
  • grunty pod wodami 480 hektarów (7% powierzchni)
  • pozostałe 690 hektarów (10% powierzchni)

Obecne warunki i realia spowodowały, że liczba zarejestrowanych gospodarstw rolnych wynosi 1032.

 

Drogi

Przez obszar gminy przebiegają dwie drogi krajowe – nr 45 i 78, prowadzące do przejścia granicznego Chałupki – Bohumin, o łącznej długości 20,8 km, będące w zarządzaniu i utrzymaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Dróg powiatowych jest 8, a ich łączna długość wynosi 21,3 km. Zarządzanie nimi i ich utrzymanie należy do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.

 

Stan zaopatrzenia w wodę

Mieszkańcy gminy są zaopatrywani w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie – utrzymywanej i eksploatowanej wspólnie z gminą Krzanowice. Stacja Uzdatniania Wody w Rudyszwałdzie stanowi zasilanie rezerwowe w przypadku awarii lub niedoboru wody na SUW Borucin dla sołectw Chałupki, Rudyszwałd, Zabełków. Dostawa wody do poszczególnych odbiorców odbywa się na bieżąco, bez większych zakłóceń. Utrzymanie w należytym stanie technicznym, konserwacja bieżąca sieci wodociągowej oraz prowadzenie remontów bieżących leży w gestii Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Górna Odra Sp. z o.o. z siedzibą w Roszkowie.

Stan gospodarki komunalnej

W zakresie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Krzyżanowice istnieje jedynie kanalizacja deszczowa i burzowa o przekrojach od Ø300 do Ø1000. Gmina posiada opracowaną koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej wraz z systemem oczyszczania ścieków. Przewidziana do realizacji kanalizacja sanitarna ma na celu odprowadzenie ścieków z terenów obecnie zabudowanych. Projekt zakłada doprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do wszystkich 10 sołectw na terenie gminy. Wykonanie odprowadzenia ścieków z 7 sołectw, tj. Krzyżanowic, Tworkowa, Bolesławia, Bieńkowic, Nowej Wioski, Owsiszcz i Roszkowa nastąpi do oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Ścieki komunalne z pozostałych 3 sołectw, tj. Chałupek, Rudyszwałdu i Zabełkowa będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Bohuminie (Czechy). Gmina czyni starania o pozyskanie środków na ten cel z Funduszu Spójności.