Przejdź do treści

Grzegorz Utracki 

Wójt Gminy Krzyżanowice

wojt@krzyzanowice.pl

32 419 40 50 wew. 106

 

Przyjmowanie stron: w czwartki od 14:00 do 16:00 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.
Rozpatrywanie wniosków i skarg odbywa się w referacie organizacyjnym (pok. nr 15).


Wójt jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach i usuwalnych tylko w przypadkach określonych ustawowo. Wójt gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
O kierunkach działania wójta stanowi rada gminy. Rada gminy również przyjmuje sprawozdania z działalności Wójta oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Do ustawowo wskazanych zadań wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. W tej roli wójt wydaje indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej w zakresie wszystkich zadań gminy; zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych. Do wydawania decyzji wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy. Od decyzji wydawanych przez wójta służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.
Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA

Wójt Gminy wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta.

 1. Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
  – reprezentowane Urzędu na zewnątrz,
  – prowadzenie bieżących spraw Gminy,
  – podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
  – wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
  – zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  – koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
  – rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
  – czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  – sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
  – okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem kierowników Referatów w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,
  – wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
  – upoważnienie Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  – udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
  – mianowanie pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,
  – powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
  – udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
  – przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  – przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
  – wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady Gminy.
 2. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  – Zastępcy Wójta,
  – Sekretarza Gminy,
  – Skarbnika Gminy,
 3. Wójt jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 4. Wójt jest terenowym Szefem Obrony Cywilnej.
 5. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór na działalnością:
  – Referatu Organizacyjnego,
  – Referatu Budżetu i Finansów,
  – Referatu Gospodarki Przestrzennej,
  – Gminnego Zespołu Oświaty, Gminnego Ośrodka Kultury,
  – Urzędu Stanu Cywilnego,
  – Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych,
  – Stanowiska d/s obronnych, obrony cywilnej i sytuacji kryzysowych, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.