Przejdź do treści
DJI_0110-scaled.jpg

Meandry Odry to unikatowy w skali europejskiej obszar chronionej fauny i flory, wpisany do europejskiej sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000. To miejsce, gdzie przyroda zachowała swój dziewiczy charakter, a koryto rzeki kształtowała natura, nie działalność człowieka. Poznać tą niezwykłą ostoję przyrody oraz jej mieszkańców, można zarówno za pomocą ścieżki rowerowej, która prowadzi przez cały obszar, jak i z perspektywy rzeki, w trakcie spływu kajakowego lub z 27-metrowej wieży widokowej. Od 1998 roku WWF Polska i gmina Krzyżanowice pracują razem, aby zachować i chronić meandry graniczne Odry. W 2004 roku Wojewoda Śląski ogłosił te obszary o szczególnej wartości przyrodniczej obszarem chronionego krajobrazu. Obszar ten obejmuje liczne zakola rzeki Odry, a także grunty nadrzeczne, w tym łąki i fragmenty lasów zalewowych. Meandry Odry na terenie gminy Krzyżanowice między Chałupkami i Zabełkowem są unikalne, ponieważ występują tam rzadkie zbiorowiska roślinne chronione w skali europejskiej.

Stwierdzono tu występowanie ponad 126 gatunków roślin oraz wiele zagrożonych gatunków zwierząt, takich jak rzadkie motyle, chrząszcze, różanka, piskorz, kumak górski, bóbr europejski, wydra rzeczna, zimorodek i sieweczka rzeczna. Na Odrze granicznej zachodzą procesy rzeczne, takie jak podmywanie brzegów, tworzenie się ławic, wysp żwirowych i starorzeczy, a nawet przerywanie zakrętów rzeki. W ramach projektu WWF Polska i gmina Krzyżanowice przygotowują ścieżki przyrodnicze i terenowe lekcje dla uczniów polskich i czeskich szkół, aby zwiększyć świadomość ekologiczną wśród młodzieży i mieszkańców regionu. Dzięki unikalnym siedliskom przyrodniczym i różnorodności fauny i flory, obszar meandrów rzeki Odry został zgłoszony do ochrony w ramach sieci Natura 2000. Aby zabezpieczyć ciągły rozwój rzeki i ochronę przyrody, powstała koncepcja Przestrzeń dla rzeki, która ma na celu połączenie ochrony przyrody z wykorzystaniem doliny rzeki w celach użytkowych.