Przejdź do treści

Z dniem 1 sierpnia 2007 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy stanowisku ds. działalności gospodarczej zostało utworzone Lokalne Okienko Przedsiębiorczości (LOP). Ma ono ograniczyć bariery formalno-administarcyjne utrudniające podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
Lokalne Okienko Przedsiębiorczości jest miejscem, w którym osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz osoby, które już taką działalność prowadzą mogą bezpłatnie uzyskać wszelkie informacje na temat zakładania firmy, jej prowadzenia a także finansowania jej działalności ze źródeł budżetu państwa i środków Unii Europejskiej, a szczególnie możliwości pozyskiwania przez firmę bezzwrotnych i zwrotnych dotacji do inwestycji, doradztwo, szkolenia i inne.

Podstawowym aktem prawnym dla przedsiębiorców jest ustawa – Prawo Działalności Gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z poźn. zm.). W ustawie tej zawarte są podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez wszystkie podmioty niezależnie od formy prawnej.

Przez działalność gospodarczą wg art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej rozumie się zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorcą wg art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Fakt prowadzenia działalności gospodarczej odnotowuje się w Urzędzie Gminy poprzez dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Nie podlega wpisowi do ewidencji działalność: wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.