Przejdź do treści

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Ukrainy, uczących się w szkołach podstawowych na terenie gminy Krzyżanowice, poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych – translatory mowy.

Wsparcie w ramach projektu pozwoli na organizację zajęć przy pomocy nowoczesnych sprzętów dydaktycznych, podnosząc tym samym jakość edukacji w placówce oraz zmniejszy bariery w komunikacji wśród uczniów z Ukrainy.

Czas realizacji: 01.09.2022 r. – 31.03.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 26 437,50 PLN

Dofinansowanie EFS: 22 471,87 PLN

Wkład własny Gminy: 2 643,75 PLN

Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy’ współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.