Przejdź do treści

Halina Bańczyk – Skarbnik Gminy Krzyżanowice

ul. Główna 5
47 – 450 Krzyżanowice
tel. (32) 419 40 50 w. 138
e-mail: skarbnik@krzyzanowice.pl

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. pełnienie funkcji kierownika Referatu Budżetu i Finansów.
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 3. opracowanie projektu budżetu, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 4. opracowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawowanie nadzoru nad jej realizacją,
 5. przekazywanie kierownikom referatów oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego,
 6. bieżące informowanie Wójta o realizacji budżetu,
 7. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 8. realizowanie ustawy o dochodach, finansach gmin oraz o podatkach i opłacie skarbowej,
 9. wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawnych dotyczących głównych księgowych budżetów jednostek budżetowych,
 10. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 11. odpowiedzialność i nadzór w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, finansowej,
 12. współudział w pracach nad opracowaniem procedur kontroli, zgodnie ze stosownymi standardami o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
 13. nadzór nad ewidencją i gospodarką majątku gminy,
 14. opracowywanie procedur wewnętrznych w zakresie dotyczącym działalności referatu, oraz odpowiedzialność za ich przestrzeganie,
 15. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.