Przejdź do treści
Zrzut-ekranu-43-1.png
Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.

Zadanie otrzymało dofinasowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.500.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 18.819.000,00 zł.

Zakres zadania:

– przebudowa istniejącego basenu w obrysie jego niecki z wydzieleniem części rekreacyjnej pływackiej;

– wykonanie brodzika dla dzieci oraz tzw. wodnego placu zabaw z atrakcjami wodnymi;

– wykonanie zespołu zjeżdżalni wodnych przy basenie głównym;

– wykonanie budynku zaplecza socjalnego i technologicznego dla obsługi basenu;

– wykonanie boiska do gry w siatkówkę plażową;

– elementy zagospodarowania tereny tj. place i ścieżki nawierzchnie poliuretanowe wokół obiektów basenowych wyposażenie w ławki, kosze, parasole itp.;

– wykonanie wiaty spoczynkowej;

– rozbiórka istniejących obiektów basenu tj.: brodzika dla dzieci, budynku przebieralni, budynku technologicznego, budynku kasy i otwartych sanitariatów.

Zrzut-ekranu-44-1.png
Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków

Zadanie otrzymało dofinasowanie w formie promesy w ramach drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.600.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 8.000.000,00 zł.

Planowana do przebudowy sieć, składająca się z kilku odcinków – ok. 3,5 km dróg zlokalizowanych w sołectwach Chałupki oraz Zabełków.

Głównym celem  zadania, jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnych przedsiębiorców.  Inwestycja polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej, a tym samym na poprawie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego jest priorytetowa.  Efekt, jakim będzie udostępnienie komunikacyjne poprawiające jakość życia mieszkańców w sferze społecznej, ekonomicznej i gospodarczej pozytywnie wpłynie również na rozwój sołectwa i  gminy. 

 

Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice.

 

Zadanie otrzymało dofinasowanie w formie promesy w trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Wysokość dofinansowania: 1.960.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania:  2.000.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania, Przedszkole w Zabełkowie ma zostać poddane kompleksowej termomodernizacji polegającej m.in. na dociepleniu ścian, dachów wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonaniu izolacji piwnic, wymianie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na energooszczędne, wymianie instalacji c.o. oraz ogólnych pracach remontowo-budowlanych budynku.

Kolejna część wniosku dotyczy wymiany źródeł ciepła (modernizacji kotłowni węglowych) na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej, takich jak: 

– Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach;

– Przedszkole w Bolesławiu;

– Przedszkole w  Owsiszczach;

– Budynku świetlicy w którym znajdują się OSP, siedziby KGW oraz sołtysówki w Owsiszczach i w Bolesławiu.

Realizacja tej części wniosku, pozwoli na ograniczenie niskiej emisji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na ternach zamieszkiwanych przez byłych pracowników PGR-ów i ich potomnych. Nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie ilości gazów pochodzących z procesu spalania do atmosfery.

Zrzut-ekranu-179.png
Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo – rekreacyjne w Bieńkowicach.

Zadanie otrzymało dofinasowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 6 PGR.

Wysokość dofinansowania: 2.548.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania ma zostać zagospodarowany teren w centrum wsi Bieńkowice. Planuje się wykonanie budynku infrastruktury sportowej, które będzie miejscem aktywności fizycznej mieszkańców. Ponadto zostanie wykonanie zagospodarowanie terenu polegające na utwardzeniu placu i nasadzeniu zieleni, wykonaniu miejsc spoczynkowych

Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice

Zadanie otrzymało dofinansowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.

Wysokość dofinansowania: 6.080.000,00 zł.

Modernizacja infrastruktury drogowej doprowadzi do wzrostu poziomu jakości gminnej infrastruktury, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Do przebudowy zaplanowano kilka odcinków dróg gminnych są to m.in. ul. Społeczna w Bolesławiu, ul. Wrzosowa w Nowej Wiosce, ul. 1 Maja w Krzyżanowicach, sięgacz ul. Głównej w Tworkowie, ul. Słoneczna w Roszkowie, ul. Polna w Owsiszczach, a także ul. Cicha w Rudyszwałdzie.

 

Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach

Zadanie otrzymało dofinasowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.

Wysokość dofinansowania: 1.955.000,00 zł.

Budowa suchego zbiornika retencyjnego polegać będzie na przebudowie istniejącego opóźniacza przepływu wody na rowie H14 w celu zwiększenia retencji naturalnej terenu oraz gromadzenia wody incydentalnej zebranej podczas deszczy nawalnych oraz roztopów. Inwestycja nie spowoduje zmian wykorzystania istniejącego terenu w czaszy zbiornika nadal będzie użytkowany rolniczo. Zebrana woda będzie również wykorzystywana do nawadniania okolicznych pól uprawnych.