Przejdź do treści

Małgorzata Krzemien – Sekretarz Gminy Krzyżanowice

ul. Główna 5
47 – 450 Krzyżanowice
pokój nr 16
tel. (32) 419 40 50 w. 127
e-mail: sekretarz@krzyzanowice.pl

 1. Sekretarz Gminy pod nieobecność Wójta i Zastępcy Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków Wójta i Zastępcy Wójta sprawuje funkcje:
  • organu wykonawczego gminy,
  • kierownika Urzędu Gminy,
  • osoby kierującej bieżącymi sprawami gminy i reprezentującej ją na zewnątrz,
  • organu administracji publicznej,
  • organu podatkowego.
 2. Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  • pełnienie funkcji kierownika Referatu Organizacyjnego,
  • wykonanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy,
  • opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
  • opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
  • opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk,
  • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
  • prowadzenie spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac w Urzędzie,
  • rozstrzyganie spraw kompetencyjnych między pracownikami,
  • prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek podporządkowanych oraz pracowników Urzędu,
  • prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy w Urzędzie,
  • dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
  • prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
  • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
  • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał rady, Zarządzeń i decyzji Wójta,
  • nadzór nad kompletowaniem dokumentacji prac Rady Gminy,
  • wykonywanie funkcji zwierzchnika wobec pracowników bezpośrednio mu podległym,
  • koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
  • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami,
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
   – Ośrodka Pomocy Społecznej,
   – Gminnej Biblioteki Publicznej,
  • koordynacja i organizacja spraw związanych z działalnością SP ZLA,
  • nadzór w zakresie przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań o charakterze pożytku publicznego, wykorzystania środków przez podmioty,
  • nadzór nad administrowaniem stroną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz stronami internetowymi,
  • wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta lub z jego upoważnienia.