Przejdź do treści

Ekoturystyka – Atrakcje dorzecza Górnej Odry

 Projekt zarejestrowany pod numerem: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001849 pn. „Ekoturystyka – Atrakcje turystyczne Dorzecza Górnej Odry” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Partnerzy Projektu:

Partner Wiodący – Gmina Krzyżanowice

Partner Czeski – Miasto Bohumin

Cele projektu:

Celem projektu jest promocja obszarów przyrodniczo atrakcyjnych oraz zwiększenie dostępności infrastruktury turystycznej. Projekt skupia się wokół terenów o bogactwie fauny i flory, a także niezwykłych walorach geologicznych, których wspólnym mianownikiem jest rzeka Odra. Realizacja projektu pozwoli zagregować cały potencjał zarówno miejsc atrakcyjnych, jak i istniejącej już infrastruktury udostępniającej – projekt pozwoli przygotować spójną ofertę turystyki poznawczej i kwalifikowanej. 

W ramach realizacji projektu, budynek byłego przejścia granicznego w Chałupkach, przy ul. Bogumińskiej, stanie się siedzibą Centrum Górnej Odry – multimedialnego muzeum, dotyczącego fauny i flory rzeki Odry oraz Granicznych Meandrów Rzeki Odry – zarówno po ich polskiej, jak i czeskiej stronie. W Centrum mieścić się będzie multimedialna espozycja, centrum ubsługi ruchu turystycznego oraz biblioteka.

Czeski Partner – Miasto Bohumin utworzy infrastrukturę turystyczną przy Jeziorze Wyrbickim oraz posadowi na jego powierzchni ekomola – miejsca, które będą siedzibą dla ptaków. Umożliwią im bezpieczne zakładanie gniazd, a turystom podziwianie ich życia.

Wartość całego projektu to ponad 5.000.000,00 zł.

Dofinansowanie ze Środków Europejskich wyniesie prawie 4.300.000,00 zł.

Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Krzyżanowice to prawie 2.600.000,00 zł przy wydatkach założonych na poziomie ponad 3.000,000,00 zł.