Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002878 pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków – Roszków” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach „Funduszu Mikroprojektów 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia” w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

  • Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice i Gmina Szylerzowice
  • Termin realizacji projektu: 01.07.2021 – 28.02.2023
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne: 28 800,00 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR: 19 998,72 EUR tj.69,44 % Współfinansowanie z Budżetu Państwa: 1 176,47 EUR tj.4,08 % Wkład własny: 7 624,81 EUR

Głównym celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej odcinka trasy rowerowej Zabełków – Roszków, umożliwiającej budowę wyżej opisanej ścieżki.

W ramach projektu realizowane zostały działania:

– wykonanie projektu budowlanego uwzględniającego technologię wykonania ścieżki oraz jej dokładny przebieg

– wycena / kosztorys inwestorski oraz opracowanie przedmiaru robót

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

– opinia geotechniczna.