Przejdź do treści

Projekt: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

 • Gmina Krzyżanowice pozyskała środki w formie grantu w kwocie 78.500 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych.
 • Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Realizacja grantu przyczyniła się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID.
 • Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy osiągnęli pełnoletność i zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGRy.
 • Zakupiony został sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży naszej gminy, których przodkowie pracowali w byłych PGR’ach i ma służyć głównie do nauki i pogłębiania wiedzy:

         – 35 laptopów firmy ASUS,

         – 3 komputery stacjonarne typu all-in one ASUS,

         – 1 tablet Lenovo.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYDAWANIEM SPRZĘTU w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

I. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Projekt – należy przez to rozumieć projekt grantowy pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
 2. Umowa darowizny – należy przez to rozumieć Umowę darowizny sprzętu, zawartą w ramach Projektu, pomiędzy Darczyńcą, a Obdarowanym.
 3. Darczyńca – należy przez to rozumieć Gminę Krzyżanowice z siedzibą w 47-450 Krzyżanowice, przy ul. Głównej 5, będącą właścicielem sprzętu.
 4. Obdarowany – należy przez to rozumieć osobę, której darowano sprzęt, na podstawie zawartej Umowy darowizny.
 5. Sprzęt – należy przez to rozumieć sprzęt:komputerowy, audiowizualny, oprogramowanie, oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami, zakupiony w ramach Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 II. PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYDAWANIEM SPRZĘTU

 1. Wydanie sprzętu nastąpi po podpisaniu Umowy darowizny w ramach Projektu, pomiędzy Darczyńcą, a Obdarowanym.
 2. Sprzęt zostanie wydany przez Urząd Gminy w Krzyżanowicach, na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy darowizny.

 III. INWENTARYZACJA SPRZĘTU

 1. Sprzęt podlega inwentaryzacji raz w roku.  
 2. Inwentaryzacja sprzętu polega na fizycznym sprawdzeniu sprzętu w miejscach jego użytkowania.
 3. Obdarowany jest zobowiązany udostępnić sprzęt i umożliwić jego sprawdzenie przez Darczyńcę.
 4. Na okoliczność przeprowadzonej inwentaryzacji i dokonanego spisu, zostanie sporządzony protokół.

 IV. PRZYJMOWANIE SPRZĘTU DO NAPRAWY

 1. Sprzęt  podlega gwarancji producenta przez okres 2 lat.
 2. Zgłoszenie sprzętu do naprawy przez Obdarowanego następuje drogą telefoniczną, mailową lub poprzez bezpośredni kontakt z Gminą Krzyżanowice.
 3. Na okoliczność przyjęcia sprzętu do naprawy zostanie spisany protokół.
 4. Sprzęt przyjęty do naprawy może zostać wyczyszczony ze wszystkich danych, jeśli będzie tego wymagał proces naprawy. Gmina Krzyżanowice nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów, podczas podjętych działań serwisowych.
 5. Darczyńca ma prawo zakwalifikować sprzęt do całkowitego wycofania z użytkowania w przypadku stwierdzenia braku możliwości jego naprawienia i dalszego użytkowania.
 6. Przewidywany termin naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu, w zależności od rodzaju i zakresu podjętych działań naprawczych.
 7. O naprawieniu sprzętu i możliwości jego odbioru Obdarowany zostaje poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.
 8. Wydanie sprzętu Obdarowanemu, po dokonaniu naprawy, następuje na podstawie protokołu.

 V. OCHRONA DANYCH

 1. Dane przechowywane w pamięci sprzętu przekazywane będą do producenta, w związku z realizacją usługi naprawy lub serwisowania sprzętu w ramach obsługi gwarancyjnej.
 2. W celu realizacji procesu naprawy lub serwisowania sprzętu Gmina Krzyżanowice nadaje pracownikom serwisu zewnętrznego stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 3. Na czas naprawy Obdarowanemu nie przysługuje sprzęt zastępczy.

VI. WYCOFANIE SPRZĘTU Z UŻYTKOWANIA I WCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE UMOWY DAROWIZNY

 1. Wycofanie sprzętu z użytkowania i wcześniejsze rozwiązanie Umowy darowizny następuje w przypadku ujawnienia, że przekazany sprzęt jest użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem, tj.:        

1)    na sprzęcie zostało zainstalowane nielegalne oprogramowanie, w tym system operacyjny;

2)    w pamięci sprzętu przechowywane są treści pornograficzne, w tym o tematyce pedofilskiej;

3)    w pamięci sprzętu przechowywane są nielegalne pliki;

4)    sprzęt został bezpodstawnie zmodyfikowany;

5)    sprzęt nosi znamiona uszkodzeń mechanicznych;

6)    sprzęt został oddany w użyczenie lub w najem osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Darczyńcy.

 1. Po ujawnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 1. powyżej, sprzęt zostaje zabezpieczony do momentu wyjaśnienia sprawy lub do momentu zakończenia postępowania prowadzonego przez organy śledcze lub odpowiednie sądy.
 2. Wycofanie sprzętu z użytkowania i wcześniejsze rozwiązanie Umowy darowizny może nastąpić również w przypadku, gdy Obdarowany uniemożliwia Darczyńcy przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w pkt. III niniejszej Procedury lub w przypadku innych sytuacji nieprzewidzianych, a niezgodnych z użytkowaniem i przeznaczeniem sprzętu.

 VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejsza Procedura jest dokumentem, który określa zasady wydania, inwentaryzacji oraz naprawy sprzętu, a także okoliczności wycofania sprzętu z użytkowania i wcześniejszego rozwiązania Umowy darowizny.
 2. Procedura dostępna jest w siedzibie Gminy Krzyżanowice, 47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5 oraz na stronie internetowej: www.krzyzanowice.pl.
 3. Gmina Krzyżanowice zastrzega sobie prawo do zmiany Procedury, którą Gmina będzie ogłaszała w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
 4. Wszelkie spory dotyczące wykonania zobowiązań związanych z Projektem, a wynikających z niniejszej Procedury będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Darczyńcy.
 5. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.11.2022 r.