Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002582 pt. „Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie”jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”, w ramach „Funduszu Mikroprojektów 2014-2020
w Euroregionie Silesia” w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Celem projektu było doposażenie infrastruktury obsługi ruchu turystycznego przy zabytkowym XVI w. pałacu w Tworkowie, które obejmowało poniższe prace:

− Dostawę i posadowienie wolnostojącego kontenera WC,

− Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych,

− Wykonanie elewacji i zadaszenia wiaty,

− Dostawę i montaż elementów małej architektury- 4 szt. ławki drewniano- metalowej oraz 2 szt. koszy na śmieci,

− Utwardzenie terenu,

− Montaż 2 szt. lampy solarnej styl Retro,

− Przyłącze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym 8,0m3.

Zamontowana została także tablica, zawierająca informację w języku polskim i czeskim.

W ramach projektu przeprowadzone zostały dwie prelekcje dot. historii obu Pałaców w Tworkowie i Szylerzowicach oraz promocja w czasopismach branżowych dot. turystyki.

Projekt został zakończony: 30.06.2022 r.

Partnerzy Projektu:

• Gmina Krzyżanowice

• Obec Šilheřovice

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 28 426,19 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR dla gminy Krzyżanowice 85%: 24 162,26 EUR

Współfinansowanie z budżetu państwa RP 5%: 1 421,30 EUR.