Przejdź do treści

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE KRZYŻANOWICE”

To unijny projekt, który zapewnił dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt zapewnił również dostęp do Internetu dla dzieci samotnie wychowujących dzieci oraz uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce.

Działania projektu obejmowały zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na terenie gminy Krzyżanowice, w oparciu o którą zrealizowany zostanie dostęp do sieci Internet dla wybranej w drodze rekrutacji grupy 250 indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy i 21 jednostek podległych Urzędowi Gminy w Krzyżanowicach. Sieć zostanie zaprojektowana w strukturze hybrydowej, składającej się z trzech podstawowych poziomów: sieci światłowodowej, sieci radiowej i sieci mieszanej (światłowody+radio).

DZIĘKI UNIJNEMU WSPARCIU:

– 250 gospodarstw domowych (łącznie 893 osób) i 21 jednostek podległych gminie uzyskają bezpłatny dostęp do Internetu oraz sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu,

– 250 gospodarstw domowych uzyskało możliwość zdobycia nowych umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania narzędzi społeczeństwa informacyjnego dzięki 750 godzin szkoleń; przewiduje się po 30 godzin szkoleń na 1 grupę,

– 250 osób uzyskało wiedzę z zakresu eksploatacji i konserwacji sprzętu IT, w tym reakcji na awarie infrastruktury dostępowej i oprogramowania.

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Zapewnienie dostępu do Internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnych do korzystania z niego dla 893 mieszkańców Gminy Krzyżanowice.

ZGODNOŚĆ Z PROGRAMEM POIG 2007-2013,PRIORYTETEM VIII, DZIAŁANIEM 8.3: Projekt przyczynia się do realizacji celu głównego POIG „Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”, Celu priorytetu VIII „stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych eUsług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania eUsług w społeczeństwie” i celu głównego Działania 8.3: „zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności”. Projekt spełnia kryterium formalne tj. dzięki realizacji projektu 200 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu.

Wartość Projektu: 7 739 252,97 zł pln

Wartość dofinansowania: 7 739 252,97 zł pln