Przejdź do treści

Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice

ul. Główna 5
47 – 450 Krzyżanowice
pokój nr 20
tel. (32) 419 40 50 w. 106
e-mail: wojt@krzyzanowice.pl

Przyjmowanie stron: czwartek od godz. 14:00 do godz. 16:00 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.

Przyjmowanie wniosków i skarg odbywa się w Referacie Organizacyjnym (biuro nr 15).

 1. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta.
 2. Do zakresu zadań i kompetencji Wójta Gminy należy w szczególności:
  • sprawowanie funkcji organu wykonawczego gminy,
  • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz
  • prowadzenie bieżących spraw gminy,
  • podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu.
  • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
  • koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczących podziału zadań,
  • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
  • sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
  • okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem kierowników Referatów w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • upoważnienie Zastępcy, innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
  • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
  • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
  • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta innymi przepisami prawa oraz uchwałami Rady,
  • współpraca z miejscowymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.
 3. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  • Zastępcy Wójta,
  • Sekretarza Gminy,
  • Skarbnika Gminy.
 4. Wójt jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 5. Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy Krzyżanowice.
 6. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór i koordynuje działania:
  • Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, jednostek oświatowych gminy Krzyżanowice,
  • Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
  • Komórki Funduszy Zewnętrznych i Promocji,
  • Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej,
  • Administratora Bezpieczeństwa Informacji.