Przejdź do treści

Gmina Krzyżanowice zrealizowała projekt pn. „Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Krzyżanowice”, który dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach Osi Priorytetowej 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internet”, działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości”.

W ramach projektu wybudowana została sieć 14 punktów HOT-SPOT, 3 zewnętrznych i 11 wewnętrznych.

Wartość dofinansowania: 64.368,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.06.2021 r.