Przejdź do treści

Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza 

Stezka horní Odry – zelené stezky pohraničím

Okres realizacji: kwiecień 2018 – lipiec 2020 

Opis projektu:

Dzięki realizacji projektu doszło do stworzenia i udostępnienia nowego produktu turystycznego – rowerowego 'Szlaku Górnej Odry’. Szlak łączy tereny dwóch Euroregionów: Silesia i Śląsk Cieszyński.

Głównym założeniem Partnerów Projektu w tym zmiany jakiej oczekują w wyniku jego realizacji jest podniesienia atrakcyjności obszaru pogranicza w dorzeczu górnej Odry tj. na terenach gmin Partnerskich, ale również w ościennych gminach i regionach. Dzięki realizacji projektu uzupełniono brakującą infrastrukturę tworząc spójny szlak rowerowy. Produktem projektu jest nowa transgraniczna oferta turystyczna oparta na dziedzictwie przyrodniczym rzeki Odry tj. 'Szlak górnej Odry’. Celem głównym projektu było zwiększenie odwiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i stworzenie warunków do rozwoju transgranicznego rynku pracy w branży turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze dorzecza górnej Odry.

W projekcie zrealizowano 5 działań kluczowych, które pozwoliły na udostępnienie tej części pogranicza dla rowerzystów, a także miłośników przyrody:

1) Zarządzanie projektem;

2) Działania promocyjne i informacyjne – działanie uzupełniające w celu zabezpieczenia odpowiedniej promocji i informacji o projekcie;

3) Stworzenie transgranicznego szlaku rowerowego „Szlak Górnej Odry” oraz uzupełnienie infrastruktury – część inwestycyjna, uzupełnienie szlaku o brakujące odcinki ścieżek na terenie poszczególnych gmin;

4) Podniesienie atrakcyjności transgranicznego szlaku rowerowego „Szlak Górnej Odry”  – grupa działań mająca na celu zwiększenie powiadomienia o efektach projektu jak również mająca na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców skupionych w różnych grupach docelowych: osoby starsze np. mat. drukowane (folder, mapa), osoby młodsze -strona www i aplikacja o szlaku, całość – program lojalnościowy;

Celem projektu jest również wprowadzenie szlaku na listę szlaków Greenways.

Łącznie w ramach projektu wybudowano 16 804 mb ścieżek rowerowych. Realizacja tego zadania przyczyni się do powstania szlaku o łącznej długości 151 km.

Przebieg i długości w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

1.Gmina Lyski – 2 odcinki – Lyski o długości 657 mb, Żytna 2050 mb,

2.Gmina Krzyżanowice – 3 odcinki – Tworków ul. Odrzańska 454 mb, Bieńkowice 1383 mb, Tworków 1498 mb,

3.Gmina Kornowac – 2 odcinki – Łańce 700 mb, Pogrzebień 1758 mb,

4.Gmina Lubomia – 1 odcinek – 902 mb,

5.Gmina Vresina – 1 odcinek – 946 mb,

6.Gmina Hat – 1 odcinek 860 mb,

7.Gmina Silherovice – 5 odcinków o łącznej długośći 4356 mb,

8. Gmina Bohumin – 1 odcinek, Kopytov – Červín 1240 mb.


Nazew projektu – Stezka horní Odry – zelené stezky pohraničím

Nazew programu –  INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Celkový rozpočet – 2.352.476,57 euro

Dofinansowanie EFRR – 1.999.605,08 euro

Období provádění: duben 2018 – červenec 2020

Popis projektu:

Díky realizaci projektu byl vytvořen a zpřístupněn nový turistický produkt – „stezka pro horní Odru“ pro kola. Stezka spojuje oblasti dvou euroregionů: Slezska a Těšínského Slezska.

Hlavním předpokladem projektových partnerů, včetně změn, které očekávají v důsledku jeho realizace, je zvýšení atraktivity příhraniční oblasti v povodí horní Odry, tj. V oblastech partnerských obcí, ale také v sousedních obcích a regionech. Díky realizaci projektu byla chybějící infrastruktura doplněna vytvořením souvislé cyklistické trasy. Produktem projektu je nová přeshraniční turistická nabídka založená na přírodním dědictví řeky Odry, tj. „Stezka Horní Odra“. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit počet návštěvníků regionu větším využitím potenciálu přírodních zdrojů a vytvořit podmínky pro rozvoj přeshraničního trhu práce v odvětví cestovního ruchu na základě přírodního dědictví povodí horní Odry.

Projekt uskutečnil 5 klíčových aktivit, které umožnily zpřístupnění této části příhraničí cyklistům a milovníkům přírody:

1) řízení projektu;

2) Propagační a informační aktivity – doplňkové aktivity zaměřené na zajištění vhodné propagace a informací o projektu;

3) Vytvoření přeshraniční cyklistické stezky „Horní Odra Trail“ a doplnění infrastruktury – investiční část, doplnění stezky o chybějící úseky cest v jednotlivých obcích;

4) Zvyšování atraktivity přeshraniční cyklistické trasy „Horní Odra Trail“ – skupina aktivit zaměřených na zvýšení informovanosti o dopadech projektu a na oslovení širokého publika v různých cílových skupinách: senioři, např. tištěné (složka, mapa), mladší lidé – web a aplikace o stezce, věrnostní program;

Cílem projektu je také seznámit stezku se seznamem tras Greenways.

Celkem bylo v rámci projektu vybudováno 16 804 metrů cyklostezek. Realizace tohoto úkolu přispěje k vytvoření trasy v celkové délce 151 km.

1.Obec Lyski – 2 úseky – Lyski o délce 657 mb, Żytna 2050 mb,

2.Obec Krzyżanowice – 3 úseky – Tworków  ul. Odrzańska 454 mb, Bieńkowice 1383 mb, Tworków 1498 mb,

3.Obec Kornowac – 2 úseky – Łańce 700 mb, Pogrzebień 1758 mb,

4.Obec Lubomia – 1 úsek – 902 mb,

5.Obec Vřesina – 1 úsek – 946 mb,

6.Obec Hať – 1 úsek 860 mb,

7.Obec Šilheřovice – 5 úseků o celkové délce 4356 mb,

8.Obec Bohumín – 1 úsek, Kopytov – Červín 1240 mb.