Przejdź do treści

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – „Przekraczamy granice”

Projekt: Udostępnienie  Odry i Olzy / Zpřístupnění Odry a Olše

    Numer identyfikacyjny: CZ.11.2.45 / 0.0 / 0.0 / 16_025 / 0001233

    Partnerzy:

    – Miasto Bohumín (Partner Wiodący)

    – Gmina Krzyżanowice

    – Gmina Gorzyce

    – Gmina Mszana

    – Statularne miasto Ostrawa

Nazwa programu: INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

    Całkowity planowany koszt: 748 759,9 EUR

    Z czego zaplanowano dofinansowanie z:

    – Unii Europejskiej (EFRR) – 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych: 624 918,62 EUR

    – Budżet państwa Republiki Czeskiej – 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych: 21 022 92 EUR (tylko partnerzy z Republiki Czeskiej)

    Okres realizacji: 5/2018 – 12/2019

    Kierownik projektu z Bogumina: Mgr. Radka Michaliková, Departament Rozwoju i Inwestycji, Bohumín

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej partnerskich gmin: Bohumína, Krzyżanowic, Gorzyc, Mszany i Ostrawy. Rozwój turystyki nastąpi dzięki poprawie infrastruktury, rozszerzającej zakres usług i możliwości spędzania wolnego czasu. Realizacja projektu stworzy wspólny produkt, krąg łączący gminy partnerskie i udostępniający atrakcje znajdujące się w regionie przygranicznym.

Projekt składa się z 4 kluczowych działań:

Zarządzanie projektem

Działania promocyjne i informacyjne

Budowa infrastruktury turystycznej i oznakowanie tras:

Gmina Mszana wyznaczy nowy odcinek trasy o długości 6,6 km, zainstaluje 2 miejsca odpoczynku dla turystów i oznaczy gminę oraz trasę rowerową.

Gmina Gorzyce zmodernizuje odcinek ścieżki rowerowej o długości 600 m, zainstaluje
4 miejsca odpoczynku dla turystów. Zostanie zainstalowany również stojak rowerowy i lampa o zasilaniu solarnym. Wykonane zostanie oznaczenie tras rowerowych.

Bohumín wyznaczy odcinek długodystansowej trasy rowerowej nr 10 i trasę rowerową E, która łączy Bohumín z Ostrawą.

Dwa nowe odcinki szlaku pieszego i rowerowego zostaną wybudowane w Krzyżanowicach. Pierwszy o długości 830 m wzdłuż drogi krajowej nr 78 między Zabełkowem a Chałupkami, drugi około 230 m wzdłuż drogi krajowej nr 45 w Zabełkowie. Przy każdym odcinku zostaną zainstalowane miejsca odpoczynkowe w postaci wiat dla turystów.

Ostrawa zbuduje 1, 2 km trasy rowerowej E, która połączy trasy V i G w Ostrawie ze ścieżką rowerową w Bohuminie – Vrbicach. Połączy atrakcje turystyczne odwiedzane w Ostrawie z partnerami.

Wszyscy partnerzy wyznaczają wspólny okręg łączący terytorium wszystkich 5 gmin.

Zakup wyposażenia i wspólna promocja rezultatów projektu:

W ramach tego działania zakupione zostanie wyposażenie dla turystów takie jak cykloboxy i zegar terenowy, promowane będą również rezultaty projektu.

Bohumín zainstaluje cykloboksy dla turystów wokół jezior Kališova i Vrbice.

Zegar zostanie zainstalowany w Mszanie, pokazywać będzie kierunki do partnerskich gmin. Ponadto planuje się również utworzenie miejsca dla turystów kempingowych.

Podsumowaniem projektu będzie działanie zrealizowane wspólnie przez partnerów: będzie to czesko-polski raid rowerowy. Jego celem będzie promowanie produktów projektu i przyciąganie turystów do odwiedzenia naszego regionu.


Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Projekt:  Zpřístupnění Odry a Olše, Udostępnienie Odry i Olzy

    Identifikační číslo:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001233

    Partneři:

    – Město Bohumín (vedoucí partner)

    – Gmina Krzyżanowice

    – Gmina Gorzyce

    – Gmina Mszana

    – Statutární město Ostrava

    Název programu:  INTERREG V-A Česká republika – Polsko

    Celkové plánované náklady:  748 759,9 EUR

    Z toho plánované zdroje:

    – Evropská unie (EFRR) –  85 % z celkových způsobilých výdajů:  624 918,62 EUR

    – Státní rozpočet ČR – 5 % z celkových způsobilých výdajů:  21 022, 92 EUR (pouze partneři z ČR)

    Plánovaný harmonogram realizace:  5/2018 – 12/2019

    Projektová manažerka města Bohumína:  Mgr. Radka Michaliková,  odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

Cílem projektu je zvýšit turistickou atraktivitu partnerských obcí Bohumína, Krzyżanowic, Gorzyc, Mszany a Ostravy. Dojde k rozvoji turistického ruchu, a to prostřednictvím zkvalitnění infrastruktury, rozšíření nabídky služeb a možností trávení volného času. Realizací projektu vznikne společný produkt, okruh propojující partnerské obce a zpřístupňující atraktivity nacházející se v pohraničí.

Projekt se skládá ze 4 klíčových aktivit

    Řízení projektu

    Propagační a informační činnosti

    Vybudování turistické infrastruktury a vyznačení tras

Obec Mszana vytyčí nový úsek trasy v délce cca 6,6 km, instaluje 2 odpočívadla pro turisty a dojde k označení obce a cyklotrasy.

Obec Gorzyce zmodernizuje úsek cyklotrasy o délce 600 m, instaluje 4 odpočívadla pro turisty. Bude instalován stojan na kola a solární lampy. Dojde k označení cyklotrasy.

Bohumín vyznačí úsek dálkové cyklistické trasy č. 10 a cyklotrasy E, která propojuje Bohumín s Ostravou.

V obci Krzyżanowice budou postaveny dva nové úseky stezky pro pěší a cyklisty. První v délce cca 830 m podél státní silnice č. 78 mezi obci Zabełków a Chałupki, druhý pak v délce cca 230 m podél státní silnice č. 45 v obci Zabełków. V rámci každého úseku budou instalovány odpočívadla v podobě přístřešků pro turisty.

Ostrava postaví 1, 2 km cyklistické stezky E sloužící k propojení tras V a G na území Ostravy s cyklistickou stezkou v Bohumíně – Vrbici. Dojde tak k propojení turisticky navštěvovaných atraktivit v Ostravě s partnery.

Všichni partneři vyznačí společný okruh propojující území všech 5 obcí.

Pořízení mobiliáře a společná propagace výstupů

V rámci této aktivity bude pořízen mobiliář pro turisty a dojde k propagaci výstupů projektu.

Bohumín u Kališova a Vrbického jezera instaluje cykloboxy a mobiliář pro odpočinek turistů.

V obci Mszana budou instalovány hodiny ukazující směr k partnerským obcím. Budou zajímavé tím, že budou obsahovat skříňku, ze které si každý turista bude moci vyzvednout mapy cyklistické trasy. Dále bude v této obci zřízeno místo pro kempování turistů.

V rámci této aktivity bude realizován společný česko-polský výlet. Cílem bude zpropagovat vytvořené výstupy a přilákat další turisty k návštěvě našeho regionu. Dojde ke slavnostnímu otevření výstupů projektu.